Sayın Başbakanımıza 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007/339 Esas No İle Görülen Davadaki Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme

İstanbul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de 2007/339 Esas no­su ile gö­rü­len da­va­nın son cel­se­si 01.04.2008 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­miş­tir. Da­va­da esas hak­kın­da mü­ta­la­ası­nı su­nan sav­cı “sa­nık­lar­dan Ad­nan Ok­tar’ın suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak ve di­ğer sa­nık­la­rı ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­mak ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri sa­bit ol­ma­dı­ğın­dan CMK’nun 223/2 e- mad­de­si ge­re­ğin­ce bü­tün sa­nık­la­rın müs­net suç­lar­dan AY­RI AY­RI BE­RA­AT­LE­Rİ­NE ka­rar ve­ril­me­si ka­mu adı­na ta­lep olu­nur’ şek­lin­de mü­ta­la­a ver­miş­tir. Yak­la­şık 8 se­ne­dir de­vam eden da­va­mız­da mey­da­na ge­len hu­kuk ih­lal­le­rin­den do­la­yı dev­le­ti­mi­zin yar­gı mer­ci­le­rin­den her­han­gi bir şi­ka­ye­ti­miz yok­tur. Ta­bi ki tak­dir yü­ce Türk Ada­le­ti’nin­dir. Ve bi­zim ada­le­tin te­cel­li ede­ce­ği­ne inan­cı­mız tam­dır. An­cak bu­gün bi­zim ya­şa­dık­la­rı­mız­la ya­rın baş­ka ki­şi­ler kar­şı­la­şa­bi­lir­ler. Bu se­bep­le bu bil­gi­le­ri ka­mu­oyu­na açık­la­ma ge­rek­li­li­ği­ni his­set­tik.
 
1.       2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­nin tüm sa­nık­lar için al­dı­ğı za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nı Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si baş­kan­lı­ğı boz­muş­tur. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin bu ka­ra­rı boz­ma­sın­da­ki tek da­ya­nak, em­ni­yet­te bas­kı al­tın­da im­za­la­tı­lan sah­te ifa­de­ler­dir. 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı 29.02.08 ta­rih­li cel­se­de “Ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­ler de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği CMK’nun 148. mad­de­de an­la­şıl­dı­ğın­dan...” şek­lin­de be­lir­te­rek em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ge­çer­siz­li­ği­ni ka­bul et­miş­tir. An­cak 1 cel­se son­ra, ka­ra­rı­nı yal­nız­ca ge­çer­siz bel­ge­ler üze­ri­ne bi­na et­miş olan Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin boz­ma ila­mı­na uy­ma ka­ra­rı al­mış­tır.
 
2.       BAV men­sup­la­rı hak­kın­da­ki mes­net­siz suç­la­ma­la­rı içe­ren po­lis ifa­de­le­ri­nin iş­ken­cey­le el­de edil­di­ği İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ad­li Tıp Fa­kül­te­si Ana­bi­lim­da­lı Baş­kan­lı­ğı’nın 7 ay­rı ad­li tıp ra­po­ruy­la bel­ge­len­miş­tir. Söz ko­nu­su sah­te tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­yen gö­rev­li­ler hak­kın­da “iş­ken­ce yap­mak” su­çun­dan 216 yıl ha­pis is­te­miy­le da­va açıl­mış­tır ve bu da­va ha­len sür­mek­te­dir. An­cak Mah­ke­me he­ye­ti, sa­vun­ma avu­kat­la­rı­nın de­vam et­mek­te olan iş­ken­ce da­va­sı­nın bek­le­ti­ci me­se­le ya­pıl­ma­sı ta­lep­le­ri­ni red­det­miş­ler­dir.
 
 
3.       2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, BAV da­va­sı­nın söz­de iki müş­te­ki­si olan Fa­tih Al­tay­lı ve Eb­ru Şim­şek’in id­di­ala­rı­nı doğ­ru bul­ma­ya­rak ara­la­rın­da Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın da bu­lun­du­ğu tüm sa­nık­la­rı kap­sa­ya­cak şe­kil­de BE­RA­AT ka­ra­rı ver­miş­tir. Yi­ne ay­nı mah­ke­me söz­de ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu id­di­asıy­la yar­gı­la­nan bir sa­nık hak­kın­da tüm de­lil­ler ve id­di­ana­me­de yö­ne­ti­ci ko­nu­mun­da olan di­ğer sa­nık­la­ra da yö­nel­ti­len tüm suç­la­ma­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak BE­RA­AT KA­RA­RI ve­ril­miş­tir. An­cak bu­na rağ­men sü­ren da­va­da Eb­ru Şim­şek’in mü­da­hil­li­ği de­vam et­ti­ril­miş­tir.
 
 
4.       Eb­ru Şim­şek hak­kın­da BAV men­sup­la­rı­na if­ti­ra at­ma­sın­dan do­la­yı açı­lan 10 ay­rı ce­za da­va­sın­dan bi­ri için Ka­dı­köy 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­ 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­ne mü­zek­ke­re yaz­mış Eb­ru Şim­şek’in bu da­va­da müş­te­ki olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­muş­tur. Mah­ke­me Baş­ka­nı bu so­ru­ya “Eb­ru Şim­şek da­va­mız­da şi­ka­yet­çi­ler ara­sın­da de­ğil­dir” ce­va­bı­nı ver­miş­tir. Bu du­rum­da sa­nık­la­rın han­gi suç­la yar­gı­lan­dı­ğı, sa­nık­lar hak­kın­da­ki şan­taj if­ti­ra­la­rı­nı ki­min or­ta­ya at­tı­ğı, ki­min ve­ki­li­nin mah­ke­me­ye ka­bul edi­lip gö­rüş­le­ri­nin so­rul­du­ğu be­lir­siz kal­dı­ğı şüp­he­si doğ­muş­tur.
 
 
5.       Da­va­mız­da yar­gı­la­nan ba­zı sa­nık­lar için za­ma­na­şı­mı sü­re­si­nin dol­ma du­ru­mu unu­tul­muş­tur. Geç­ti­ği­miz cel­se­de sa­nık­lar­dan bi­ri­nin bu hu­su­su ha­tır­lat­ma­sı üze­ri­ne, cel­se­ler ara­sı­na 3-4 ay­lık ge­niş za­man di­lim­le­ri ko­yan Mah­ke­me, bir son­ra­ki cel­se­yi ale­la­ce­le 1 iş gü­nü son­ra­sı­na er­te­le­miş ve sa­nık­lar­dan sa­vun­ma­la­rı­nı is­te­miş­tir. Hiç şüp­he­siz 7 sa­at ka­dar kı­sa bir sü­re, bir ki­şi­nin sa­vun­ma­sı­nı sun­ma­sı için ye­ter­li de­ğil­dir.
 
6.       Sav­cı­lık ma­ka­mı za­ma­na­şı­mı sü­re­si do­la­cak olan ki­şi­ler­le da­ha za­ma­na­şı­mı dol­ma­sı­na 2 yıl olan ki­şi­le­rin da­va­la­rı­nın ay­rıl­ma­sı ve di­ğer sa­nık­la­rın sa­vun­ma­la­rı için sü­re ta­nın­ma­sı ko­nu­sun­da mü­ta­la­a ver­miş, an­cak bu ta­lep ka­bul edil­me­miş­tir.
 
 
7.       Yar­gı­ta­yın za­ma­na­şı­mı boz­ma ka­ra­rı aleyh­te ol­du­ğu için tüm sa­nık­la­ra, mah­ke­me­nin ka­ra­ra uy­ma­sı ve­ya di­ren­me­si ko­nu­sun­da­ki ka­na­at­le­ri so­rul­ma­sı ge­re­kir­ken, yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da olan 4 sa­nı­ğa bu hak ta­nın­ma­dan ka­rar aşa­ma­sı­na ge­lin­miş­tir.
 
 
8.       Son cel­se­de mü­da­fii­ler mü­vek­kil­le­rin sa­vun­ma­sı­nın han­gi mad­de kap­sa­mın­da alı­na­ca­ğı­nın mah­ke­me­ce be­lir­len­me­si­ni ta­lep et­miş­ler­dir. Yar­gı­la­nan bir ki­şi­nin han­gi mad­de üze­rin­den yar­gı­lan­dı­ğı­nı bil­me­si en do­ğal hak­kı­dır. An­cak bu “ta­lep hak­kın­da ka­rar ve­ril­me­si­ne yer ol­ma­dı­ğı” hük­mü­ne va­rıl­mış­tır.
 
 
9.       Bu­nun üze­ri­ne Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin boz­ma ka­ra­rın­da­ki id­di­ala­rı açık­la­mak ve suç­suz olun­du­ğu­nu is­pat et­me ta­le­bi ge­ri çev­ril­miş­tir.
 
 
10. Söz ko­nu­su da­va­da Ti­mur Ayan isim­li ki­şi söz­de ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ko­nu­mun­da yar­gı­la­nır­ken, Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin ver­di­ği za­ma­na­şı­mı­nı boz­ma ka­ra­rın­dan son­ra, is­mi bir da­ha her­han­gi bir da­va tu­ta­na­ğın­da geç­me­miş­tir. Böy­le bir sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı, tam an­la­mıy­la unu­tul­muş, ve her­han­gi bir dü­zelt­me ya­pıl­ma­mış­tır.
 
Se­dat Al­tan
Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Baş­ka­nı
2008-08-07 00:44:23

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."