Sayın Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin'e Açık Mektup (6)

Sa­yın Ba­ka­nım,

Ka­mu­oyun­da çok ta­nı­nan bir da­va Yar­gı­tay’da tem­yiz in­ce­le­me­sin­de bu­lun­mak­ta­dır. Bu da­va­da ba­zı sa­nık­lar hak­kın­da ce­za ka­ra­rı ve­ril­miş ve ge­rek­çe­li ka­rar­da sa­nık­lar aley­hin­de de­lil ola­rak sa­de­ce CMK m. 148’e ay­kı­rı ola­rak alın­mış em­ni­yet ifa­de­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Bu em­ni­yet ifa­de­le­ri, ha­li­ha­zır­da iddia edilen Er­ge­ne­kon’un üye­si ol­mak id­dia­sı ile ce­za­evin­de bu­lu­nan dö­ne­min Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be­si mü­dü­rü Adil Ser­dar Sa­çan’ın yö­ne­ti­min­de­ki ope­ras­yon so­nu­cun­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­ra ya­pı­lan fe­na mu­ame­le so­nu­cu, zor ve bas­kı al­tın­da im­za­la­tıl­mış­tır. (Adil Ser­dar Sa­çan ve yö­ne­ti­min­de­ki 8 ki­şi hak­kın­da iş­ken­ce yap­mak su­çun­dan açı­lan da­va 216’şar yıl ha­pis is­te­mi ile sür­mek­te­dir.)

 

Sa­yın Ba­ka­nım,

Bu da­va, bir ye­rel mah­ke­me­de, 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren gö­rül­müş, 2005 yı­lın­da ise za­ma­na­şı­mı­na uğ­ra­ya­rak düş­müş­tür. Ay­nı da­va­da za­ma­na­şı­mı­na uğ­ra­ma­yan sa­nık­la­rın da­va­la­rı ise ana da­va­dan tef­rik edil­miş ve,

 

ANA DA­VA İLE AY­NI İD­Dİ­A­NA­ME ÜZE­RİN­DEN, AY­NI İD­Dİ­A­LAR­LA ve AY­NI SEVK MAD­DE­LE­Rİ kap­sa­mın­da yar­gı­la­nan 5 SA­NIK BU DA­VA­DA TCK 313 KA­NUN MAD­DE­Sİ KAP­SA­MIN­DA BE­RA­AT ET­MİŞ­LER­DİR. Bu be­ra­at ka­ra­rı ke­sin­leş­miş­tir.

 

Ye­rel mah­ke­me­nin be­ra­at­le so­nuç­la­nan bu da­va­da­ki ge­rek­çe­li ka­ra­rı ana da­va­yı doğ­ru­dan et­ki­le­yen çok önem­li ka­rar­lar içer­mek­te­dir. Bu ka­rar­lar­dan bi­ri da­va­da­ki söz­de müş­te­ki­ler­le il­gi­li­dir.

 

Mah­ke­me He­ye­ti, tef­rik edil­miş dos­ya hak­kın­da­ki ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da şu açık­la­ma­da bu­lun­mak­ta­dır:

 

... esas sa­yı­lı dos­ya­sın­da .... VE .... DI­ŞIN­DA­Kİ MÜŞ­TE­Kİ­LE­RİN YAR­GI­LA­MA AŞA­MA­SIN­DA Şİ­KA­YET­LE­RİN­DEN VAZ­GEÇ­TİK­LE­Rİ VE PO­LİS­TE­Kİ İFA­DE­LE­Rİ­Nİ KA­BUL ET­ME­DİK­LE­Rİ AN­LA­ŞIL­MIŞ­TIR.

 

Mah­ke­me He­ye­ti’nin bu vur­gu­su son de­re­ce önem­li­dir.

DA­VA­DA 2 Kİ­Şİ DI­ŞIN­DA BİR MÜŞ­TE­Kİ BU­LUN­MA­DI­ĞI BİZ­ZAT YE­REL

MAH­KE­ME HE­YE­Tİ TA­RA­FIN­DAN SÖY­LEN­MİŞ­TİR.

MAH­KE­ME HE­YE­Tİ BU AÇIK­LA­MA­SI İLE MÜŞ­TE­Kİ GÖS­TE­Rİ­LEN Kİ­Şİ­LE­RİN Şİ­KA­YET­LE­Rİ­Nİ HER­HAN­Gİ BİR BAS­KI İLE DE­ĞİL MA­KUL VE MEŞ­RU OLA­RAK GE­Rİ AL­DIK­LA­RI­NI KA­BUL ET­MİŞ­TİR VE BU­NU VER­Dİ­Ğİ BE­RA­AT KA­RA­RIN­DA SA­NIK­LA­RIN LE­Hİ­NE BİR GE­REK­ÇE OLA­RAK KUL­LAN­MIŞ­TIR.

Di­ğer iki ki­şi­nin id­di­ala­rı­nın bi­rer if­ti­ra ol­du­ğu ise mah­ke­me ka­rar­la­rıy­la is­pat­lan­mış, tüm sa­nık­la­rı kap­sa­ya­cak şe­kil­de bu suç­la­ma­lar­dan BE­RA­AT et­miş­ler­dir.

An­cak Ye­rel Mah­ke­me He­ye­ti da­va­nın za­ma­na­şı­mı ve­ril­miş bö­lü­mü­nün za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nın Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan bo­zul­ma­sı­nın ar­dın­dan yar­gı­la­ma­yı sür­dür­müş­tür. An­cak Ye­rel Mah­ke­me bu se­fer, be­ra­at ile so­nuç­la­nan da­va ile ay­nı id­di­ana­me ve ay­nı id­di­alar­la sür­dü­rü­len ana da­va­da “müş­te­ki­ler­le il­gi­li bam­baş­ka bir ka­rar ver­miş bu ki­şi­le­rin gü­ya sa­nık­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bas­kı ile şi­ka­yet­le­ri­ni ge­ri al­dık­la­rı­nı” söy­le­miş­tir. Ve bu ki­şi­le­rin em­ni­yet­te ço­cuk­la­rı­nı kur­tar­mak için im­za­la­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ken­di fi­kir­le­ri­ni yan­sıt­ma­yan ve da­ha son­ra de­fa­lar­ca res­mi ma­kam­lar önün­de ge­ri al­dık­la­rı su­ni şi­ka­yet­le­ri bu se­fer ge­çer­li ola­rak say­mış ve bun­lar üze­ri­ne ge­rek­çe kur­muş­tur.

 

YE­REL MAH­KE­ME AY­NI DA­VA­DA BİR­Bİ­RİY­LE ÇE­LİŞ­Kİ­Lİ İKİ AY­RI KA­RAR VER­MİŞ­TİR

 

MAH­KE­ME TEF­RİK EDİ­LEN VE BE­RA­AT İLE SO­NUÇ­LA­NAN DA­VA­NIN GE­REK­ÇE­Lİ KA­RA­RIN­DA MÜŞ­TE­Kİ­LE­RİN Şİ­KA­YET­LE­RİN­DEN KEN­Dİ RI­ZA­LA­RI İLE VAZ­GEÇ­TİK­LE­Rİ­Nİ VE EM­Nİ­YET İFA­DE­LE­Rİ­Nİ RED­DET­TİK­LE­Rİ­Nİ KA­BUL ET­MİŞ­TİR. AN­CAK DE­VAM EDEN VE CE­ZA KA­RA­RI VER­Dİ­Ğİ ANA DA­VA­NIN GE­REK­ÇE­Lİ KA­RA­RIN­DA İSE TA­MA­MEN TER­Sİ­Nİ SÖY­LE­MİŞ VE MÜŞ­TE­Kİ OLA­RAK GÖS­TE­Rİ­LEN Kİ­Şİ­LE­RİN Şİ­KA­YET­LE­Rİ­Nİ BAS­KI İLE GE­Rİ AL­DIK­LA­RI­NI İD­Dİ­A EDE­REK BU Kİ­Şİ­LE­Rİ MÜŞ­TE­Kİ Gİ­Bİ GÖS­TER­MİŞ, HİÇ­BİR DE­LİL VE TA­NIK GÖS­TER­ME­DEN MAH­KU­Mİ­YET KA­RA­RI VER­MİŞ­TİR.

 

Sa­yın Ba­ka­nım,

Ye­rel Mah­ke­me, ken­di ka­rar­la­rın­da çe­li­şe­rek, MÜŞ­TE­Kİ­LE­RİN ÖN­CE KEN­Dİ RI­ZA­LA­RI İLE Şİ­KA­YET­LE­Rİ­Nİ GE­Rİ AL­DIK­LA­RI­NI SÖY­LE­YE­REK BE­RA­AT VER­MİŞ, SON­RA İSE BU Kİ­Şİ­LE­RİN Şİ­KA­YET­LE­Rİ­Nİ SA­NIK­LA­RIN BAS­KI­SI İLE GE­Rİ AL­DIK­LA­RI­NI İD­Dİ­A EDE­REK MAH­KU­Mİ­YET KA­RA­RI VER­MİŞ­TİR. AY­NI İD­Dİ­A­LAR­LA İL­Gİ­Lİ ÖN­CE BE­RA­AT KA­RA­RI VE­RİP, SON­RA MAH­KU­Mİ­YET KA­RA­RI VER­ME­Sİ ÖNEM­Lİ BİR HU­KUK­SUZ­LUK­TUR.

Za­tı Ali­niz­den bu tip hu­kuk­suz­luk­la­rın gi­de­ri­le­bil­me­si için ge­re­ken ted­bir­le­ri al­ma­nı­zı say­gı­la­rı­mız­la is­tir­ham ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la
Ad­nan Tı­nar­lı­oğ­lu
2008-12-20 02:09:18

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top