Biyoloji 10. Sınıf ders kitabında geçen Darwinist iddialara cevaplar

 

 

 
s. 65

“Davranışların canlının evrimleşmesini sağladığı” aldatmacası:

• Canlının davranışları hiçbir zaman onun genetik bilgisine bir ekleme veya çıkarma yapmaz. Örneğin güneşten korunmak için bir canlının ağacın altına saklanması o canlıyı daha küçük boylu hale getirmez, bu canlının neslinin küçük boylu olmasına neden olmaz. O canlı da ondan sonra gelen nesiller de aynı boyda olacaklar ve hep ağaçların altında başlarını eğerek saklanmak zorunda kalacaklardır.

• Aynı şekilde bir canlı av olmaktan kaçarken hızlı koşmaya başladığı için ondan sonra gelen nesiller hızlı koşmaya başlamazlar. Ondan sonra gelen nesiller de hep aynı hızda koşacak ve bunların bir kısmı mutlaka avcılara av olacaklardır.

• Canlılarda tüy renklerinde, kuşların gagalarında vs küçük değişiklikler olabilir. Bunlar tür içinde gerçekleşen varyasyonlardır. Varyasyonlar o türün genetik bilgisinde var olan özelliklerin çevresel etmenlerle ortaya çıkması veya baskılanmasıdır. Gagası uzayan kuşta hiçbir şekilde genetik bir değişim olmamış, ona yeni bir genetik bilgi eklenmemiştir. Bu kuşun gagası daima genlerinde olan bilgi dahilinde büyüyecek, hiçbir zaman başka bir şekle dönüşmeyecek, değişmeyecektir. (Türkiye’deki ineklerle İrlanda’da yaşayan ineklerin küçük yapısal farklılıklarının olması gibi).

  

 

 

s. 66

“İçgüdülerin kalıtsal davranış dizileri olduğu” aldatmacası:

• Canlılar insanlardan farklı olarak bilinçleri kapalı olan varlıklardır. İnsan gibi düşünemez, muhakeme yargıda bulunamaz ve en önemlisi “ben kimim” veya “ben neyim” sorusunu soramazlar. Dolayısıyla onların yavruları veya başka canlılar için fedakarlık yapmaları, gerekirse kendilerini tehlikeye atmaları veya fedakarlık amacıyla intihar etmeleri kendilerinin düşünerek tasarlayarak yapabilecekleri davranışlar değildir.

• Onlar bunları yaparken yalnızca Allah’tan ilham alırlar. Bir türün bütün nesillerinin aynı davranış ve fedakarlık özelliklerine sahip olmasının tek nedeni, Allah’ın onları bu şekilde yaratmış olmasıdır.

• Nitekim Darwinistlerin, bir canlının edindiğini iddia ettikleri özelliği bir sonraki nesle nasıl aktardığını açıklayamamaları, bu konudaki iddialarının ne derece geçersiz olduğunu görmek açısından önemlidir.
• Darwinistler canlıların beyin yapılarını içgüdüye sebep olarak gösterirler. Ama pek çok canlı –karınca vs– kendi beyin ve sinir sistemlerinden beklenmeyecek şekilde fedakarane tavır sergilerler.

• Darwinistler genellikle bu konuyu "hayvanlar bunu yapmak için programlanmışlardır" şeklinde bir açıklama yaparak geçiştirmeye çalışırlar. Fakat bu programlamayı kimin yaptığının üzerinde hiç durmazlar. Canlıların, Darwinistlerin kesinlikle açıklayamadıkları muhteşem fedarakarane davranışları, Yüce Allah’ın üstün eseridir.

• İçgüdü ile ilgili Darwin’in itirafları:

"İçgüdüler Doğal Seçmeyle kazanılabilir ve değişikliğe uğrayabilir mi? Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz?"

"İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onların gelişimi okura belki TEORİMİ TÜMÜYLE YIKMAYA YETER GÜÇTE GÖRENECEKTİR.”1

 

_________________________________

 

1 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 275) 

 

s. 78

“Canlıların evrimi ile ilgili görüşler” bölümünde yer alan iddiaların asılsızlığı:

Fosil kanıtların evrime delil verdiği aldatmacası:

• Söz konusu iddia, Darwinistlerin en büyük aldatmacalarından birini oluşturur.

• Yer altından 100 milyon fosil çıkarılmıştır. Darwinistler bu fosillerin tümünü saklamışlardır.

• Saklamalarının sebebi, fosillerin tümünün Yaratılışı ispat etmesi ve bu fosillerin arasında evrimi ispatlaması gereken TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMAYIŞIDIR.

• Darwinistler fosilleri sakladıkları için, insanları fosillerin evrimi desteklediği iddiasıyla yıllarca aldatmışlardır.

• Ancak şu anda bu fosiller deşifre edildiğinden, Darwinistlerin yıllarca insanları aldattıkları ortaya çıkmıştır.

• 100 MİLYON FOSİLİN TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. FOSİLLERİN TAMAMI MİLYONLARCA YILDIR DEĞİŞMEMİŞ CANLILARA AİTTİR VE TAMAMI EVRİMİ REDDETMİŞTİR.


 

 

s. 78

Yeryüzünün en alt katmanlarındaki fosillerin basit yapılı canlılara ait olduğu, üst katmanlara gidildikçe canlıların gelişmiş yapıda oldukları aldatmacası:

• Darwinistler, yaşamın hayali bir tek hücre ile başladığını iddia ederler. Bu iddiayı makul gösterebilmek için de tek hücreli bir canlının son derece basit yapılı olduğu aldatmacasıyla ortaya çıkarlar. Oysa tek bir hücre, Darwinistlerin detaylarını hala açıklayamadıkları muhteşem bir kompleksliğe sahiptir.

• Darwinistler henüz bu tek hücrenin TEK BİR PROTEİNİNİ BİLE OLUŞTURAMAMAKTADIRLAR.

• Tek bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalinin 10950’de bir yani SIFIR olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Darwinistlerin “ilkelden gelişmişe” iddiaları tam olarak bir aldatmacadır.

• Bu aldatmacaya en büyük delillerden bir diğeri ise, yeryüzünde tek hücreli canlıların ortaya çıkışının hemen arkasından göz gibi kompleks yapılara sahip olağanüstü çeşitlilikte canlıların ortaya çıktığı Kambriyen dönemidir. Yaklaşık 540 milyon yıl önce yaşanan ve şu ankinden çok daha fazla canlı şubesinin ortaya çıktığı bu dönem, Darwinistler tarafından açıklanamamaktadır. (Şube, canlıların tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem şeklindeki sınıflandırmasında, alemden sonraki en büyük sınıfı temsil eder).

• Nitekim Darwinistler bu fosillerin kendileri için büyük bir açmaz teşkil ettiğini bildiklerinden, Kambriyen fosillerini 70 yıl saklamışlardır.


 

 

 

“Embriyolojinin evrime kanıt verdiği” aldatmacası:

• “Evrimin embriyolojik kanıtı var” aldatmacası, tarihin en büyük bilimsel sahtekarlarından Ernst Haeckel’in bir sahtekarlığıdır.

• Haeckel, Darwin’e kendince katkı sağlamak amacıyla yazığı kitabında ve sonradan yaptığı embriyo çizimlerinde, farklı canlıların embriyo resimlerini yanyana koyarak bunların hepsinin ortak kökenden geldiğini iddia etmekteydi.

• Canlıların embriyo hallerinin birbirine çok benzediğini, hatta insan embriyosunda solungaçlar olduğunu öne sürmüştü.

• Fakat çok geçmeden bu çizimlerde sahtekarlık yapıldığı, Haeckel’in kendi isteklerine göre bu çizimleri tamamen çarpıttığı anlaşılmıştır.

• Embriyolar gerçekte birbirlerine hiç benzememektedirler. Haeckel, çizimlerde olabilecek her türlü tahrifatı yapmıştır. Embriyolara hayali organlar eklemiş, bazılarından organları çıkarmış, büyüklükleri çok farklı olan embriyoları aynı boyda gibi göstermiştir.

• Haeckel'in insan embriyosunda "solungaç" diye gösterdiği yarıkların ise solungaçlarla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunlar, gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıçlarıdır.

• Bütün bunların açıklanmasının ardından Haeckel kendisi de yaptığı sahtekarlığı itiraf etmek zorunda kalmıştır:

Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki; suçlu durumda yanyana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. 2

• Bu önemli bilimsel gerçeğe ve Haeckel’in kendi sahtekarlık itirafına rağmen, söz konusu iddia, ders kitaplarında şaşırtıcı şekilde evrimi destekleyen bir iddia gibi yerini almış bulunmaktadır.


_________________________________________

 

2 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, s. 204 

 

s. 78

“Evrim açısından yakın grupların protein yapılarının benzer olduğu” aldatmacası:

• Canlıların tümünde genetik benzerlikler bulunur. Evrim senaryosu birbirine daha çok benzeyen canlılar arasında sahte bir düzenleme yapılarak oluşturulmuştur.

• Oysa canlıların birbirlerine benzer özellikler göstermeleri, onların birbirlerinden evrimleştiklerine dair delil değildir. Bunun için bilimsel kanıt gerekir. Bilimsel kanıtlar ise, evrim teorisini kesin olarak reddetmiştir.

• Mikrobiyoloji ve genetik, faydalı bir genetik bilginin hiçbir zaman bir canlıya sonradan eklenemeyeceğini ve türlerin asla birbirlerine dönüşemeyeceğini kanıtlar. Paleontoloji (fosil bilimi) ise evrimi kanıtlayan TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI ispat etmiştir.

• Canlılar birbirlerine benzerler, çünkü her biri Allah’ın yarattığı varlıklardır. Üstelik bu benzerlik, çoğu zaman Darwinistlerin sahte evrim şemasını alt üst eder. Bir kuş olmasına rağmen yarasalar da insanlar gibi memelidir. Kuş gagasına ve sürüngen zehirine sahip olan Platypuslar ise, kürklü olmalarının yanında yavrularını emziren bir memeli olarak varlıklarını sürdürürler. Kromozom sayısı açısından bakıldığında ise, patates insana en yakın canlıdır. Dolayısıyla benzerliklerin evrime delil oluşturduğu iddiası, yalnızca bu konu hakkında bilgisi olmayan çevreleri kandırmak için gündeme getirilen bir aldatmacadır.


 

 

“Körelmiş organlar” aldatmacası:

• Darwinistler, insanda bulunan apendiks, 20 yaş dişi gibi yapıları “körelmiş organ” adı altında tanıtırlar. Bunun sebebi, söz konusu organların bir hayali evrimleşme sırasında insanın hayali maymunsu atalarından geldiğine ve körelerek vücudun bir köşesinde kaldığına delil oluşturabilmektir. Ancak bu bir sahtekarlıktır.

• İnsanda körelmiş organ olarak tanıtılmış olan yapıların tamamının vücut için son derece önemli işlevlere sahip oldukları ortaya çıkmış ve bunu çeşitli Darwinist bilim dergileri de kabul etmek zorunda kalmışlardır.

• Hatta Darwinistlerin yine aynı iddiayı kullanarak “çöp DNA” adını verdikleri DNA parçacıklarının bile, protein sentezinde son derece önemli görevlere sahip oldukları anlaşılmıştır.

• Dolayısıyla Darwinistlerin evrime delil göstermeye çalıştığı, sözde atalardan kalma ve işlevsiz olduğunu iddia ettikleri organların, o canlı için özel olarak yaratılmış üstün işlevlere sahip önemli yapılar olduğu ortaya çıkmıştır. Körelmiş organlar iddiası da Darwinist aldatmaca olarak tarihte yerini almış bulunmaktadır.

 
 

“Atlarda parmak körelmesi” aldatmacası:

•    Söz konusu iddia Darwinistlerin hayali atın evrimi senaryosunu haklı çıkarabilmek için ortaya attıkları bir aldatmacadır. Darwinistler, atın hayali evriminin 4 tırnaklı köpek büyüklüğünde bir canlı ile başladığını iddia eder ve küçükten büyüğe sıraladıkları canlılarla bir at serisi oluşturmaya çalışırlar. Bu iddianın haklı çıkarılması için canlıların parmak sayılarının da azaldığını iddia ederler.

•    Ancak bu iddia tümüyle bir aldatmacadır. Bu hayali seri, söz konusu canlıların parmak sayısındaki farklılıklar ve yine aynı canlıların ortaya çıkış tarihlerindeki çelişkiler nedeniyle sürekli olarak düzenlenip değiştirilmektedir. Köpek büyüklüğündeki alakasız canlılar, sürekli olarak bu sahte evrim senaryosuna uydurulmaya çalışılmaktadır.

•    Darwinistlerin bu hayali seriyi ortaya atarken yaptıkları şey şudur. Onlar farklı büyüklükteki canlıların kemiklerini bulmuşlar ve bir hayali sıralama dahilinde bunları birbirlerinin atası ilan etmişlerdir. Bu tıpkı şu anda iskelet büyüklüklerine göre kedi-yaban kedisi-vaşak-pars-panter-puma-kaplan-aslan sıralaması yapmak gibi bir şeydir.

•    Söz konusu at serisinin bir sahtekarlık olduğunu şu anda artık Darwinizm savunucuları bile itiraf etmiş bulunmaktadırlar. Bu seride atın atası olarak delil gösterilmeye çalışılan canlıların tamamı birbirinden farklı mükemmel canlılardır. Tüm bunların ötesinde, 55 milyon yıl öncesine ait bulunmuş olan at kafatası, Darwinistlerin “daha at yoktu” dedikleri dönemde mükemmel atların yaşadıklarını göstermekte ve bu iddiayı temelinden çürütmektedir.

 

 

 

s. 79

“Sistematik sınıflandırmanın ve hiyerarşik dizilimin evrime delil olduğu” aldatmacası:

•    Darwinistler, canlıların hiyerarşik bir sıraya göre dizilip zaman içinde tür, cins, familya, takım, sınıf, şube ve alemler meydana getirdiklerini iddia etmektedirler. Bu, Darwinistlerin en büyük aldatma yöntemlerinden biridir.

•    Yeryüzünde yalnızca tek hücrelilerin ve birkaç çok hücrelinin (bunlar uzantı ve çeşitli uzuvlara sahip olmayan canlılardır) yaşadığı dönemde, günümüzden yaklaşık 540 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan Kambriyen patlaması, Darwinistlerin bu iddiasını temelinden ortadan kaldırmaktadır.

•    Günümüzden 540 milyon yıl önce, şu an var olan tüm şubeler, hatta daha fazlası aniden yeryüzünde belirmiştir. Yalnızca 5 milyon yıl içinde varlığını sürdürmüş olan bu canlı çeşitliliği Darwinist Stephen Jay Gould’a göre “Darwin’e en büyük sıkıntı veren bulgu”dur.

•    Nitekim bu yüzden Kambriyen fosilleri bulunur bulunmaz Darwinist bir bilim adamı tarafından SAKLANMIŞ ve 70 YIL BOYUNCA ORTAYA ÇIKARILMAMIŞTIR. Daha sonra beklenmedik bir anda saklandıkları yerde bulunan söz konusu fosiller, gün ışığına çıkarıldıklarından beri Darwinizm’i çökerten en büyük delillerden biri olarak yerini korumaktadır.

•    Burada özellikle belirtilmesi gereken nokta ise şudur: Canlılar arasında hiyerarşik bir sınıflandırma olmuş olsaydı bile, bu yine sahte evrime bir delil teşkil etmezdi. Bu, canlıları Allah’ın böyle bir sıralama ile yaratmış olduğunun bir delili olurdu. Çünkü evrimin gerçek olması için öncelikle sahte evrimin kanıtlarının gösterilmesi ve trilyonlarca ara form fosili olması gerekirdi.

•    Fakat TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL BULUNMADIĞI gibi, canlıları evrimleştirebilen bir mekanizma veya sistem de YOKTUR.

•    Genlerde değişime sebep olabilen mutasyonlar bile canlıya fayda getirememekte, onu evrimleştirememekte, daha farklı bir canlıya dönüştürememektedir. Durum böyleyken, Darwinistlerin –tamamen uydurma olan– bir hiyerarşik sıralamayı delil olarak sunmaya çalışmaları bir sahtekarlıktır.

 
 

s. 79

“Varyasyonların evrimleşme olduğu” aldatmacası:

•    Varyasyon çeşitlenme demektir. Bir canlı türü içindeki birey veya grupların, aynı tür içinde farklı özelliklere sahip olmasına neden olur.

•    Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısadır.

•    Varyasyon evrime delil oluşturmaz, çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilgide öne çıkan özellikler dolayısıyla farklılaşmadır. Varyasyonlar hiçbir zaman genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz.

•    Varyasyon sonucunda, bir sürüngen türünün içinde diğerine göre biraz daha uzun kuyruklu ya da biraz daha kısa ayaklı cinsler ortaya çıkabilir, çünkü kısa ayak bilgisi de, uzun ayak bilgisi de sürüngenlerin gen havuzunda vardır.

•    Ama varyasyon sürüngenlere kanat takıp, tüy ekleyip, metabolizmalarını değiştirip onları kuşa dönüştüremez. Çünkü böyle bir dönüşüm canlının genetik bilgisinde bir artış olmasını gerektirir, fakat varyasyonlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

 

 

 

s. 79

“Parazit enfeksiyonlarının evrime delil olduğu” aldatmacası:

•    Aynı parazitlerin bazı canlılarda enfeksiyona sebep olup bazılarında sebep olmamaları şaşırtıcı şekilde Darwinistler tarafından ortak ata iddiasına delil olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Ancak bu bir aldatmacadır.

•    Canlılar, karbon temelli yaşamımızın bir gereği ve aynı atmosferi paylaşmamızın bir sonucu olarak benzer özelliklere sahip olarak yaratılmışlardır.

•    Yine bizlerle aynı atmosferi paylaşan aynı bakterilerin benzer özelliklere sahip farklı canlılarda yaşaması ve onlara etki etmesi de son derece doğaldır.

•    Eğer Darwinistlerin iddiaları doğru olsaydı bu durumda aynı bakterilerin, örneğin tüm memelilerde aynı etkiyi meydana getirmeleri gerekirdi. Fakat eğer bir bakteri insanda enfeksiyona neden olmuyor ama milyonlarca yıl önce şu anki görünümü ile yaratılmış ve hiçbir değişime uğramamış olan domuzda enfeksiyon meydana getiriyorsa, bu evrimleşme kanıtı değildir. Kuşkusuz eğer böyle bir şey olsaydı, milyonlarca yıldır varlığını sürdüren domuz türlerinin bu bakterilere kolaylıkla karşı koyabilecek şekilde değişime uğramış olmaları gerekirdi.

•    Fakat domuz neslinde hiçbir değişim olmadığı gibi, ona etki eden bakterilerde de hiçbir değişim olmamıştır. Dolayısıyla iddia, kesin olarak uydurma bir iddiadır, yalnızca sahte evrim propagandası yapabilmek için ortaya atılmaktadır.


 

 

s. 79

“Sitoloji ve genetiğin Darwinizm’e delil verdiği” aldatmacası:

•    Söz konusu ders kitabında şaşırtıcı bir iddia gündeme getirilmiş ve genetik biliminin Darwinizm’e delil verdiği öne sürülmüştür. Bu trajikomik iddia, muhtemelen Darwinizm yenilgisini örtbas edebilmek adına uydurulmuş gibi gözükmektedir.

•    Genetik biliminin keşfinden beri Darwinistler tarafından çok iyi bilinen bir gerçek vardır. O da GENETİK BİLİMİNİN DARWİNİZM’İ TAMAMEN YIKTIĞI GERÇEĞİDİR.

•    Genetik bilimi, hücrenin Darwin’in sandığı gibi içi su dolu bir baloncuk olmadığını göstermiştir. Hücre organellerinin mükemmel bir düzen içinde çalıştıklarını, olağanüstü kompleks bir yapı sergilediklerini ortaya koymuştur.

•    Genetik bilimi, tek bir bakteri hücresine ait olan TEK BİR PROTEİNİN TESADÜFEN ASLA MEYDANA GELEMEYECEK kadar KOMPLEKS olduğunu göstermiştir.

•    Şu anda, bir bakteri proteini, değil çamurlu suda, üstün teknolojideki laboratuvarlarda bile oluşturulamamaktadır. Durum böyleyken, Darwinistlerin bakteri hücresine “ilkel” tanımlamasını yapmaları, büyük bir aldatmacadır.

•    Darwinistler bakterinin ilkel olduğu iddiasıyla hayatın sözde tesadüfi başlangıcının da kolay olduğu izlenimini vermeye çalışmaktadırlar. Fakat bakteri hücresindeki muhteşem komplekslik, bilim adamlarının deyimiyle bir galaksi ile karşılaştırılabilir düzeydedir ve Darwinistler tarafından açıklanamamaktadır.

 

 

 

s. 79

“Organizmaların coğrafi dağılımlarının Darwinizm’e delil verdiği” aldatmacası:

•    Farklı çevre şartlarında farklı hayvan ve bitkilerin yaşamasının, bazen de aynı ortamlarda da farklı hayvan ve bitkilerin bulunmasının, nasıl ve hangi mantıkla evrime delil olarak sunulabildiğini anlamak mümkün değildir. Ancak söz konusu ders kitabında bu iddia sözde evrime bir delil olarak sunulmaya çalışılmıştır.

•    Canlılar, bu dünya üzerinde bu dünya şartlarına uygun olarak yaratılmışlardır. Elbette, yaratılış özelliklerine göre yaşam ortamları da değişmekte ama kimi zaman aynı ortamı paylaşabilmektedirler.

•    Bu, canlıların Yüce Rabbimiz’in “Ol” emriyle bir anda mükemmel şekilde yaratıldıklarının kanıtıdır. Darwinistler, böyle bir iddiayı anlaşılmaz şekilde ortak köken iddiasına delil olarak sunmaya çalışacaklarına, öncelikle sözde evrime kanıt getirebilmelidirler. Hayali ilk hücrenin oluşumunu açıklayabilmeli, ara fosil getirebilmeli, Yaratılışı ispat eden 100 milyon fosili ve milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalmış olan tüm yaşayan fosilleri açıklayabilmelidirler. Ancak Darwinistler, bunların hiçbirine açıklama getirememektedirler.

•    Canlıların yaşadıkları yerleri, hiçbir gerçekliği olmamasına rağmen evrime delil olarak göstermeye çalışmak, Darwinistlerin sonuçsuz demagoji yöntemlerinden bir diğeridir.

 s. 79-80

“Türler içindeki değişimleri evrim olarak gösterme” aldatmacası

•    Söz konusu ders kitabında ekolojik değişikliklere göre canlıların farklılıklar göstermeleri evrime delil olarak sunulmaya çalışılmakta ve Allen, Bergman, Dollo, Cope, Gloger kuralı gibi bilimsel delilden yoksun açıklamalarla bu iddiaya bilimsel isim konmaya çalışılmaktadır. Bu, Darwinistlerin en bilinen aldatma yöntemlerinden birini teşkil etmektedir:

•    Aynı canlı türleri yaşadıkları ortama göre farklı özellikler gösterebilirler. Örneğin farklı iklim ve ortamlarda yaşayan ineklerin büyüklükleri, renkleri, tüy yapıları birbirlerinden farklılık gösterebilir. Ayrı bölgelerde yaşayan aynı kuş türleri yaşadıkları ortama göre daha büyük gagalı, daha iri yapılı ve daha koyu renk tüylü olabilirler. Türler içindeki bu çeşitlenmeler genellikle hep Darwinistler tarafından evrime delil olarak göstermeye çalışılmıştır. Darwin’in farklı özellikteki ispinozları örnek vererek yapmaya çalıştığı da budur.

•    Fakat bu bir evrimleşme değildir. Canlı, kendi sahip olduğu gen bilgisi dahilinde değişime uğramaktadır. Güney Amerika sahillerinde yaşayan penguen Güney kutbuna götürüldüğünde bir süre sonra onun da bedeni irileşecek, tüylerinin rengi buna göre değişecektir, çünkü Güney Amerika’da yaşayan penguenlerin de genlerinde Güney Kutbunda yaşayanlardaki ile aynı bilgiler mevcuttur. Söz konusu değişim ile canlı genetik yapısında var olmayan yeni bir bilgi edinmemiştir. Bir başka canlının özelliklerini almamıştır. Evrimleşmemekte, farklı bir canlıya dönüşmemektedir. Penguen yine penguendir.

•    Varyasyon olarak açıkladığımız bu durum, türün kendi içinde çeşitlenmesidir. O tür, ancak kendi genetik bilgisinde var olduğu kadarıyla bir değişim gösterebilecektir. Pengueni Güney Kutbu’nda ne kadar fazla tutarsak tutalım, canlının boyu kendi genetik bilgisinde var olandan daha fazla uzamayacak, tüyleri daha farklı bir renk almayacaktır.

•    Canlının genetik yapısında var olan bu bilgi de, onun yaratıldığı anda Yüce Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu bilgidir. Darwinistler değil bu bilgiyi üretmek, bunu çözmenin dahi yanına bile yaklaşamamışlardır.

 


 

s. 80

Lamarck’ın iddialarını evrime delil gösterme aldatmacası:

•    18. yüzyılda yaşamış olan Lamarck, zürafaların uzun ağaçlara uzanarak boylarının uzadığı ve bunun sonraki nesillere geçtiği iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılda kör ve cahil bir bilim anlayışıyla geliştirilmiş olan bu iddia, şu anda Darwinist bilim adamları tarafından bile utanç içinde karşılanmakta, mümkün olduğunca dile getirilmemeye çalışılmaktadır.

•    Lamarck'ın "kazanılmış özelliklerin aktarılması" olarak bilinen bu evrim modeli, kalıtım kanunlarının keşfedilmesi ile birlikte geçerliliğini yitirmiştir. 20. yüzyılın ortalarında DNA'nın yapısının keşfiyle birlikte, canlıların hücrelerinin çekirdeğine kodlanmış çok özel bir genetik bilgiye sahip oldukları ve bu genetik bilginin, "kazanılmış özellikler" tarafından değiştirilemeyeceği ortaya çıkmıştır.

•    Yani bir canlı ağaçlara uzanabilmek için yaşamı boyunca çabalayıp boynunu birkaç santim uzatsa bile, doğurduğu yavrular yine o türe ait standart boyun ölçüleri ile doğacaklardır. Kısacası Lamarck'ın evrim teorisi, bilimsel bulgular tarafından yalanlanmıştır ve yanlış bir varsayım olarak tarihin derinliklerine gömülmüştür.

•    Nitekim bu gerçek söz konusu ders kitabında da zikredilmiş ve kasları gelişmiş bir sporcunun bu özelliğinin çocuklarına geçmesinin imkansızlığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla söz konusu iddia, bilimsel çevreler tarafından kesin olarak reddedilmektedir.

 

 

 

s. 81

Darwin’in evrim ile ilgili görüşlerinin geçersizliği:

Söz konusu ders kitabının 81. sayfasında, Darwin’in evrim hakkındaki iddialarının KANITLANMIŞ olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu tamamen gerçek dışıdır. Daha önce evrim ile ilgili iddiaların tümünün geçersizliğinin ortaya çıkması gibi, Darwin’in bu konudaki iddialarının da tümü  çürütülmüş, Darwin’in evrim teorisinin geçersizliği kesin olarak ispat edilmiştir. Bunun delilleri şöyledir:

•    Darwin türlerin değişmekte olduğunu iddia etmiştir. Oysa şimdiye kadar yapılan kazılar sonucunda 100 milyondan fazla fosil çıkarılmış ve canlıların milyonlarca yıl boyunca HİÇBİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMADIKLARI anlaşılmıştır. Canlılar, bugün nasıl iseler bundan yüzmilyonlarca yıl önce de aynıdır.

•    Yapılan bu kazılar sonucunda tek bir tane bile ARA FOSİL BULUNAMAMIŞTIR. Ara fosil diye bir şeyin olmadığı ortaya çıkmıştır.

•    Hücreye ait tek bir PROTEİNİN BİLE TESADÜFEN ORTAYA ÇIKAMAYACAĞI ispat edilmiştir. Bu gerçek, yaşamın tesadüfi olarak ortaya çıktığı iddiasını tümüyle ortadan kaldırmıştır.

•    Doğal seleksiyonunun evrimleştirici hiçbir gücünün olmadığı ortaya çıkmıştır.

•    Mutasyonların %99’unun zararlı, %1’nin ise etkisiz olduğu, canlı organizmalarda hiçbir zaman faydalı bir etki meydana getirmeyecekleri anlaşılmıştır.

•    Darwinistlerin, evrimi savunabilmek için ara geçiş formu olarak tanıttıkları tüm fosillerin SAHTE olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sahte fosiller, yıllarca müzelerde sergilendikten sonra, sahtekarlığın anlaşılmasının ardından alelacele literatürden çıkarılmışlardır.

•    İnsanın sözde evrimine delil gösterilmeye çalışılan kafataslarının ise, ya günümüz insanlarına ya da günümüz maymunlarına ait olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla biyoloji, mikrobiyoloji, paleontoji, genetik, paleoantropoloji, kısaca bütün bilim dalları bugün Darwin’in evrim teorisini kesin olarak yalanlamış bulunmaktadır. Darwin’in evrim teorisi bilimsel araştırmalar, bilimsel gelişmeler, deney ve gözlemler ve en önemlisi bulunan fosil deliller sonucunda geçersizliği ispatlanmış bir teori olarak tarihteki yerini almıştır.


2009-04-22 00:38:10

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."