Yargıtay Başkanımız Sayın Hasan Gerçeker'e Açık Mektup

.       Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı men­sup­la­rı­nın ve BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın yar­gı­lan­dı­ğı “Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı da­va­sı”, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rül­müş (2004//337 E.) ve mah­ke­me dos­ya­nın “za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na” ka­rar ver­miş­tir. Dos­ya tem­yiz baş­vu­ru­su üze­ri­ne Yar­gı­tay’a gel­di­ğin­de, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı da bu ka­ra­rın onan­ma­sı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­miş­tir.
 
·       Ay­nı da­va­da (id­di­ana­me­le­ri da­ha son­ra dü­zen­len­di­ği için) hak­la­rın­da za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı ve­ril­me­yen ve da­va­sı de­vam eden beş sa­nık ba­kı­mın­dan da, ye­rel mah­ke­me­ce BE­RA­AT ka­ra­rı ve­ril­miş­tir. Ka­rar ge­rek­çe­sin­de, mah­ke­me, ana da­va­da top­la­nan de­lil­le­re atıf ya­pa­rak or­ta­da hiç­bir su­çun bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­tip BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar da da­hil ol­mak üze­re, BAV DA­VA­SI­NIN TÜM YAR­GI­LA­NAN­LA­RI­NI AK­LA­MIŞ­TIR.
 
·       So­nuç­ta bir kı­sım ba­sı­nın ve ba­zı ka­ran­lık çev­re­le­rin tah­rik­le­riy­le açıl­ma­sı sağ­lan­mış olan bu da­va­nın bir bö­lü­mü za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kalk­mış, (ay­nı id­di­ala­rın tar­tı­şıl­dı­ğı) di­ğer bö­lü­mü de be­ra­at­le so­nuç­lan­mış­tır. 
 
·       An­cak bu so­nuç, BAV ca­mi­ası­na kar­şı de­rin bir hu­su­met bes­le­yen çev­re­le­ri cid­di bi­çim­de ra­hat­sız et­miş­tir. Bu çev­re­ler, BAV ca­mi­ası­nı mağ­dur et­mek ve fa­ali­yet­le­ri­ne ken­di­le­rin­ce sek­te vur­mak için ye­ni bir pro­vo­kas­yon­lar zin­ci­ri­ni baş­lat­mış­lar­dır. (Bu pro­vo­kas­yon­lar hak­kın­da www.psi­ko­lo­jik­sa­vas.net  ve www.psi­ko­lo­jik­sa­vas­yon­tem­le­ri.com  ) ad­res­le­rin­de­ki in­ter­net sitelerinde ge­niş bil­gi yer al­mak­ta­dır)
 
·       İş­te bu pro­vo­kas­yon­la­rın zir­ve­ye çık­tı­ğı bir or­tam­da, BAV da­va­sı­nın uzun bir sü­re­dir Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nde bek­le­mek­te olan tem­yiz in­ce­le­me­si so­nuç­lan­mış­tır. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin baş­kan ve üye­le­ri, Sa­yın Ze­ki As­lan, Sa­yın Ha­lil Ak­dağ, Sa­yın Meh­met Hu­lu­si Özek, Sa­yın Erol Öz­genç, Sa­yın Kub­lay Öz­kan da­va­nın za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nın bo­zul­ma­sı­na ka­rar ver­miş­ler­dir.
  
Yar­gı­tay Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­san Ger­çe­ker;
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nde yü­rü­tü­len bu tem­yiz in­ce­le­me­si sü­re­ci hak­kın­da bi­zim kav­ra­mak­ta – de­ğer­len­dir­mek­te güç­lük çek­ti­ği­miz ba­zı uy­gu­la­ma­lar­la il­gi­li ola­rak Yük­sek Yar­gı’nın zir­ve­sin­de­ki seç­kin bir hu­kuk­çu ola­rak zat-ı ali­ni­ze bil­gi ver­mek ve de­ğer­li gö­rüş­le­ri­ni­zi al­mak is­ti­yo­ruz:
 
1 ) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin üye­le­ri söz ko­nu­su boz­ma ka­ra­rın­da BAV Men­sup­la­rı ile il­gi­li id­di­ala­rın “ka­nıt­lan­dı­ğı­nı” id­di­a et­miş­ler­dir. (Boz­ma ka­ra­rı, sf:5)
Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la “ka­nıt­lan­mak”, bir id­dia­nın, ta­mam­la­nıp so­nu­ca ula­şan bir yar­gı­la­ma ne­ti­ce­sin­de, hu­ku­ka uy­gun bel­ge ve de­lil­ler­le, her­ke­si ik­na ede­cek, iti­ra­za im­kan bı­rak­ma­ya­cak bir şe­kil­de or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­dır.
 
Oy­sa BAV da­va­sın­da ye­rel mah­ke­me za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le dos­ya­da­ki araş­tır­ma­yı ta­mam­la­ma­dan dos­ya­dan el çek­miş­tir. Ye­rel mah­ke­me ta­ra­fın­dan esa­sı hük­me bağ­lan­ma­mış bir id­di­a hak­kın­da Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan “ka­nıt­lan­dı” şek­lin­de bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­bi­lir mi? Mah­ke­me­de -za­ma­na­şı­mı ne­de­niy­le- bi­te­me­yen araş­tır­ma, top­la­na­ma­yan de­lil­ler, din­le­ne­me­yen ta­nık­lar, ya­pı­la­ma­yan bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­le­ri, Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan gö­zar­dı edi­le­bi­lir mi? Ve­ya bun­lar san­ki dos­ya­da var­mış gi­bi ha­re­ket edi­le­bi­lir mi?
 
Yar­gı­tay’ın dos­ya­da ta­mam­lan­ma­yan bu tah­ki­ka­tı ken­di ken­di­ne ta­mam­la­ma im­ka­nı var mı­dır? Ya da ya­pıl­dı­ğı ka­da­rı­na da­ya­na­rak (ye­rel mah­ke­me ye­ri­ne ge­çip) dos­ya­da­ki id­di­ala­rın esa­sı hak­kın­da ye­ni bir ka­rar ver­me­si­ne im­kan sağ­la­yan bir ya­sal da­ya­nak var mı­dır?
 
Yar­gı­tay’ın gö­re­vi mah­ke­me­le­rin ka­rar­la­rı hak­kın­da de­ne­tim yap­mak mı­dır? Yok­sa (za­ma­na­şı­mı se­be­biy­le) ta­mam­lan­ma­mış bir da­va­da mah­ke­me­nin ye­ri­ne ge­çip hük­mü ver­mek mi­dir? Yar­gı­tay hem de­lil­le­ri de­ğer­len­dir­me gö­re­vi­ni ken­di ya­pıp hem de mah­ke­me­nin ye­ri­ne ge­çip hük­mü or­ta­ya ko­ya­bi­li­yor­sa mah­ke­me­ler han­gi gö­re­vi ya­pa­cak­tır?
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin bu ka­ra­rın­da ta­kip et­ti­ği usul ye­rin­de mi­dir?
 
2) Bu­nun dı­şın­da Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si ta­ra­fın­dan “ka­nıt­lan­dı­ğı” id­di­a edi­len tüm is­nat­lar, ye­rel mah­ke­me­de­ki yar­gı aşa­ma­sın­da çü­rü­tül­müş­tür.
 
Ör­ne­ğin yar­gı­la­ma aşa­ma­sın­da “ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik ha­ka­ret içe­ren ya­zı­lar gön­der­me” is­na­dı­nın asıl­sız ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Fa­tih Al­tay­lı isim­li ga­ze­te­ci­ye gön­de­ril­di­ği be­lir­ti­len ya­zı­la­rın BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­ma­dı­ğı ve gön­de­ril­me­di­ği bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si ve ke­sin­leş­miş yar­gı ka­rar­la­rıy­la or­ta­ya çık­mış­tır.
 
Yi­ne yar­gı­la­nan­lar­dan bir eki­bin gü­ya “giz­li ka­me­ra ile ba­zı ki­şi­le­re şan­taj yap­tık­la­rı” is­na­dı­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Em­ni­yet fez­le­ke­sin­de bu id­dia­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len ve ope­ras­yon es­na­sın­da “giz­li ka­me­ra baş­lı­ğı” ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çi­ri­len mal­ze­me­le­rin, yar­gı­la­nan­la­rın gö­zal­tı­na alın­dık­la­rı ev­den sö­kü­len ve ar­tık her yer­de bu­lu­nan ka­pı gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ol­du­ğu res­mi bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­tir.
 
Bu id­di­ay­la şi­ka­yet­çi ya­pı­lan Eb­ru Şim­şek isim­li ki­şi­nin id­di­ala­rı­nın if­ti­ra ma­hi­ye­tin­de ol­du­ğu ye­rel mah­ke­me ta­ra­fın­dan ke­sin bi­çim­de tes­pit edil­miş, adı ge­çen ki­şi aley­hin­de çe­şit­li sav­cı­lık­lar ta­ra­fın­dan da “suç iş­le­me­di­ği­ni bil­di­ği ki­şi­le­re suç is­nat et­mek – if­ti­ra “ su­çun­dan 10 ay­rı ka­mu da­va­sı açıl­mış­tır.
 
Yar­gı­la­nan­la­rın “ken­di­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­na hak­sız çı­kar sağ­la­dık­la­rı” id­di­ası­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len, bir ta­kım ki­şi­le­rin gay­rı men­kul­le­ri­nin sa­tı­la­rak gru­ba dev­re­dil­di­ği id­di­ası­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu mah­ke­me ta­ra­fın­dan is­pat­lan­mış­tır. İd­di­a­na­me­de bu id­dia­nın da­ya­na­ğı ola­rak gös­te­ri­len ve evi­ni sa­ta­rak yar­gı­la­nan­la­ra ak­tar­dı­ğı be­lir­ti­len Al­par Sa­yın ve Di­dem Sa­yın isim­li ki­şi­ler din­len­miş­ler, bu id­dia­nın da ger­çek dı­şı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.
 
Bun­lar gi­bi or­ta­ya atı­lan tüm id­di­ala­rın asıl­sız ol­du­ğu yar­gı­la­ma aşa­ma­sın­da or­ta­ya çık­mış an­cak 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri boz­ma ka­ra­rın­da bu is­nat­la­rın tü­mü­nün “ka­nıt­lan­dı­ğı­nı” id­di­a et­miş­ler­dir. Bu id­di­ala­rı çü­rü­ten ta­nık an­la­tım­la­rı ve di­ğer bel­ge­le­ri ne­den dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı ise ka­rar­da be­lirt­me­miş­ler­dir.
 
BAV aley­hin­de­ki tüm id­dia­lar so­mut de­lil­ler­le çü­rü­tül­müş­ken Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri­nin bu id­di­ala­rı gün­de­me ge­ti­re­bil­me­le­ri­nin tek açık­la­ma­sı, yar­gı aşa­ma­sın­da top­la­nan de­lil­le­ri, din­le­nen ta­nık­la­rı, ya­pı­lan bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­le­ri­ni de­ğil, BAV men­sup­la­rı­na iş­ken­cey­le im­za­la­tı­lan em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin da­ya­nak alın­ma­sı ola­bi­lir. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri­nin de böy­le yap­tık­la­rı an­la­şıl­mak­ta­dır. 
 
Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la iş­ken­ce ile im­za­la­tı­lan bir ifa­de­nin de­lil de­ğe­ri yok­tur. Ni­te­kim ye­rel mah­ke­me de bu ifa­de­le­re (hu­ku­ka ay­kı­rı de­lil hük­mün­de ol­du­ğu için) iti­bar et­me­miş­tir. Ay­rı­ca CMK 148. mad­de­ye gö­re ya­nın­da avu­kat bu­lun­ma­yan ki­şi­le­re im­za­la­tı­lan ifa­de­le­re da­ya­na­rak hü­küm ku­rul­ma­sı da müm­kün de­ğil­dir.
 
An­cak Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin üye­le­ri­nin hem iş­ken­ce se­be­biy­le hu­ku­ka ay­kı­rı olan, hem de avu­kat hu­zu­run­da alın­ma­ma­sı se­be­biy­le ge­çer­siz olan em­ni­yet ifa­de­le­ri­ne da­yan­dık­la­rı gö­rül­mek­te­dir.
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin bu uy­gu­la­ma­sı doğ­ru mu­dur? Bu hu­ku­ka ve usü­le ay­kı­rı em­ni­yet ifa­de­le­ri­ne de­lil de­ğe­ri at­fe­dil­me­si müm­kün mü­dür? Yar­gı­tay’ın bu ko­nu­da bi­li­nen usu­lün dı­şın­da bir uy­gu­la­ma yap­ma­sı­nın ya­sal bir da­ya­na­ğı var mı­dır?
 
3) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ka­ra­rın­da “ya­şı kü­çük kız­la­rın is­tis­mar edil­me­si” gi­bi ta­ma­men ye­ni ve ha­ya­li bir is­na­da yer ve­ril­miş­tir. Oy­sa böy­le bir id­di­a ne iş­ken­cey­le im­za­la­tı­lan em­ni­yet ifa­de­le­rin­de, ne em­ni­yet fez­le­ke­sin­de, ne id­di­ana­me­de, ne de dos­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ha­ya­li is­nat ilk kez Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ka­ra­rın­da or­ta­ya atıl­mış­tır.
 
Yar­gı­tay üye­le­ri­nin hiç­bir ka­nıt-is­pat or­ta­ya koy­ma zo­run­lu­lu­ğu duy­ma­dan ye­ni (ve ha­ya­li) bir ta­kım id­di­ala­rı ka­rar­la­rı­na ta­şı­mış ol­ma­la­rı hu­ku­ka uy­gun mu­dur?
 
4) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si, söz ko­nu­su boz­ma ka­ra­rın­da, da­va dos­ya­sın­da yar­gı­la­nan BAV men­sup­la­rı­nın suç­suz ol­du­ğu­nu gös­te­ren 250’den faz­la de­li­lin hiç bi­ri­ni dik­ka­te al­ma­mış, an­cak bun­la­ra ne­den iti­bar et­me­di­ği­ni de be­lirt­me­miş­tir. Yi­ne söz ko­nu­su de­lil­le­re da­ya­na­rak BAV men­sup­la­rı aley­hin­de­ki is­nat­la­rın ger­çek ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit ede­rek BAV men­sup­la­rı hak­kın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren ye­rel mah­ke­me­nin hük­mü­nü de dik­ka­te al­ma­mış, bu yar­gı ka­ra­rı­nı hiç tar­tış­ma­mış, bir ke­re bi­le zik­ret­me­miş, ne­den iti­bar et­me­di­ği­ni hiç açık­la­ma­mış­tır.
 
Yar­gı­tay Da­ire­le­ri­nin, tem­yiz in­ce­le­me­le­rin­de bir ta­kım de­lil­le­ri ve yar­gı ka­rar­la­rı­nı bu şe­kil­de de­ğer­len­dir­me dı­şı tut­ma­sı isa­bet­li mi­dir? Bun­la­rı ne­den de­ğer­len­dir­me dı­şı tut­tu­ğu­nu açık­la­ma za­ru­re­ti yok mu­dur? Sa­vun­ma­nın esas­lı da­ya­nak­la­rı­nı oluş­tu­ran ka­nıt­la­rı tar­tış­ma­ma­nın ya­sal bir da­ya­na­ğı var mı­dır?
 
5) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri, ka­rar­da 4422 sa­yı­lı ya­sa met­nin­den ge­niş bir bö­lü­mü ol­du­ğu gi­bi ka­rar met­ni­ne al­mış, bu bö­lüm­de ifa­de edi­len “ba­sın ya­yın ku­ru­luş­la­rı üze­rin­de nü­fuz el­de et­mek”, “ken­di­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­na hak­sız çı­kar sağ­la­mak” “des­tek­le­dik­le­ri par­ti­le­rin se­çim­ler­de oy el­de et­me­si­ni sağ­la­mak için sin­dir­me gü­cü­nü kul­lan­mak” gi­bi ey­lem­le­rin BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni öne sür­müş­ler­dir.
 
An­cak bu id­di­ala­rı­nı so­mut­laş­tır­ma­mış­lar­dır. Ya­ni ki­min, ki­me kar­şı, ne­re­de, ne za­man, han­gi de­lil­le­re gö­re, na­sıl bir ya­sa­dı­şı dav­ra­nış­ta bu­lun­mak­la suç­lan­dı­ğı hiç be­lir­til­me­miş­tir. Yar­gı­tay’ın so­yut id­di­ala­ra da­ya­na­rak “yar­gı­la­nan­lar bu ey­le­mi ger­çek­leş­tir­miş­tir” şek­lin­de top­tan suç­la­yı­cı bir id­dia­da bu­lun­ma­sı hu­ku­ken müm­kün mü­dür?  “Kü­çük kız­la­rı ta­ciz et­ti­ler”, “si­ya­si­le­ri teh­dit et­ti­ler”, “ba­sın üze­rin­de nü­fuz kul­lan­dı­lar” gi­bi so­mut­laş­tı­rıl­ma­mış is­nat­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ya­sa­la­ra ve Yar­gı­tay’ın ça­lış­ma usul­le­ri­ne uy­gun mu­dur?
 
6) Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri, 36 ki­şi­nin yar­gı­lan­dı­ğı BAV da­va­sın­da­ki za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nı 18 ki­şi ba­kı­mın­dan boz­muş, 18 ki­şi ba­kı­mın­dan ona­mış­tır. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len­ler ile boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len­ler ara­sın­da, hu­ku­ki du­rum açı­sın­dan ne gi­bi bir fark­lı­lık bu­lu­na­bil­di­ği ise an­la­şı­la­ma­mak­ta­dır. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len şa­hıs­la­rın, var­lı­ğı id­di­a edi­len “ör­gü­te men­sup ol­duk­la­rı an­cak suç iş­le­dik­le­ri­nin an­la­şı­la­ma­dı­ğı” ifa­de edil­mek­te­dir. Hak­la­rın­da ona­ma ka­ra­rı ve­ri­len ki­şi­le­rin suç teş­kil eden bir fa­ali­yet­le­ri­nin tes­pit edi­le­me­di­ği doğ­ru­dur. Çün­kü ne on­lar, ne de hak­la­rın­da boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len ki­şi­ler her­han­gi bir suç iş­le­miş de­ğil­ler­dir. Ni­te­kim hak­la­rın­da boz­ma ka­ra­rı ve­ri­len 18 ki­şi­nin han­gi fa­ali­yet­te bu­lun­duk­la­rı, han­gi ta­rih­te, ki­me kar­şı, na­sıl suç iş­le­dik­le­ri de açık­lan­ma­mak­ta­dır. 
 
Du­rum böy­ley­ken, Yar­gı­tay’ın, her­han­gi bir de­lil ya da da­ya­nak be­lirt­me­den ba­zı ki­şi­le­rin suç teş­kil eden ey­lem­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nın “an­la­şıl­dı­ğı­nı” id­di­a et­me­si usu­le uy­gun mu­dur? Bu­nun na­sıl “an­la­şıl­dı­ğı”nın açık­lan­ma­sı ya­sal bir zo­run­lu­luk de­ğil mi­dir? Zi­ra ilk de­re­ce mah­ke­me­si de böy­le bir tes­pit yap­ma­mış, bu­na da­ir bir ka­nı­ta ulaş­ma­mış­tır. Yar­gı­tay’ın her­han­gi bir ge­rek­çe ve de­lil be­lirt­me­den “an­la­şıl­dı” di­ye­rek da­va­da yar­gı­la­nan bir ta­kım ki­şi­le­rin suç iş­le­dik­le­ri­ni ka­bul et­me­si ya­sa­la­ra uy­gun mu­dur? Yar­gı­tay üye­le­ri­nin böy­le dav­ran­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­yan bir ya­sal da­ya­nak­la­rı var mı­dır?
 
Yar­gı­tay Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­san Ger­çe­ker;
 
Gi­riş­te de be­lirt­ti­ği­miz gi­bi, Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin ka­ra­rın­dan he­men ön­ce, bir se­ri pro­vo­kas­yon ya­pıl­mış, BAV ca­mi­ası­na ya­kın ba­zı ki­şi­le­rin ai­le­le­ri bu pro­vo­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­mış, bun­lar­dan ki­mi ka­mu­oyu­na BAV men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan mağ­dur edi­li­yor gi­bi gös­te­ril­miş, te­le­viz­yon­la­ra çı­ka­rı­lıp ağ­la­tıl­mış­tır. Yi­ne ay­nı gün­ler­de Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin ila­mı, ka­rar açık­lan­ma­dan gün­ler ön­ce ba­sı­na sız­dı­rıl­mış­tır. Yar­gı­tay ka­ra­rı­nın açık­lan­dı­ğı gün­ler­de ya­şa­nan tüm bu ge­liş­me­ler, te­dir­gin edi­ci, şüp­he uyan­dı­ran ge­liş­me­ler ol­muş­tur.
 
An­cak biz­ler, bun­la­rın üze­rin­de dur­mu­yor, yu­ka­rı­da ba­zı­la­rı­nı say­dı­ğı­mız so­mut olay­lar­da­ki alı­şı­la­ma­dık uy­gu­la­ma­la­rın da­ya­na­ğı­nın açık­lı­ğa ka­vuş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
 
Zi­ra Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si üye­le­ri ta­ra­fın­dan BAV da­va­sı­nın tem­yiz aşa­ma­sın­da ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma­la­rın hu­ku­ki da­ya­nak­la­rı­nı bil­mi­yo­ruz, an­la­mı­yo­ruz ya da bu­la­mı­yo­ruz.
 
Ko­nu­yu bil­gi­ni­ze su­nu­yor, de­ğer­li gö­rüş­le­ri­ni­zi al­mak is­ti­yo­ruz. Saygılarımızla.
 
Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı
 
Cem Se­dat Al­tan
 
Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili bilgi ve belgeler www.bav-savunma.org adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır. BAV camiasını mağdur etmek için düzenlenen provokasyonlar hakkında www.psikolojiksavas.net  ve www.psikolojiksavasyontemleri.com  adreslerindeki internet sitelerinde geniş bilgi yer almaktadır.
2008-08-07 00:23:01

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top