Kuran’da başörtüsü yoktur. Gerekli durumlarda çarşaf giyilmesi hükmü vardır.

KURAN’DA BAŞÖRTÜSÜ YOKTUR. GEREKLİ DURUMLARDA ÇARŞAF GİYİLMESİ HÜKMÜ VARDIR.

Kuran’da Ahzab Suresi’nin 59. Ayetinde kadınların, GEREKLİ DURUMLARDA; örneğin dekolte olarak bulunamayacaklarını düşündükleri güvenli olmayan ortamlarda, geçici olarak, ÇARŞAF İLE TAMAMEN ÖRTÜNMELERİ GEREKTİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR:

Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına cilbablarını (celâbîbihinne – yani çarşaflarını) üstlerine giymelerini (yudnîne aleyhinne) söyle. Onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab-59)

Ayetin hükmü açıktır. Cilbab, kadını baştan aşağı örten örtü, yani çarşaf demektir. Dönemin müşrik ve münafıkları, mümin kadınları sözle ve tavırla rahatsız ediyorlardı. Bu durum karşısında mümin kadınların –böyle durumlarda, yani dekolte giyinmeleri halinde rahatsız edilecekleri ortamlarda, geçici olarak- kıyafetleriyle bilinip diğerlerinden ayrılmaları için bu ayet indirilmiştir. Ayetin hükmüne göre mümin kadınlar rahatsız edileceklerini düşündükleri bir ortama girecekleri zaman dekoltelerini kapar, baştan aşağı, hiçbir yerleri görünmeyecek ve hatları belli olmayacak şekilde çarşaf giyerler.  

 

KURAN’DA BAŞÖRTÜSÜ YOKTUR.

NUR SURESİ’NİN 31. AYETİNDE BAŞÖRTÜSÜNE DAİR HİÇBİR HÜKÜM YOKTUR.

Ayette şöyle bildirilir: 

Mümin kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. (Baş)Örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) salsınlar... (Nur Suresi, 31) 

Ayetin "Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) salsınlar" şeklinde çevirilen "vel yadribne bihumurihinne alâ cuyûbihinne" bölümünde başörtüsünden bahsedilmez. 

Bazı tefsir ve meallerde başörtüsü olarak tercüme edilen "Humur" kelimesi ""örtmek" anlamına gelen "hamr" kökünden türetilmiştir. Kelime "herhangi bir şeyi örtmek" anlamındadır. "Baş" kelimesi ayetin Arapçası’nda geçmemektedir.  

“Yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) salsınlar” olarak tercüme edilen cümlenin Arapçası’nda ise “salmak” ifadesi yoktur. "Yadribne" fiili "darabe" kökünden türemiştir, "vurmak, örtmek, kapamak" anlamlarına gelir. “Cuyub" kelimesi ise cep kelimesinin çoğuludur, gömlekte cep açmak, cebine koymak gibi tanımlamalarda kullanılır. Yani ayette örtülerin üzerine vurulması gereken yer kadının göğüsleridir.  Ayette bildirilen hüküm de başın değil, göğüslerin örtülmesidir.

Ayetin ikinci kısmında ise kadınların mahrem yerlerinin kimler tarafından görülmesinin mahsuru olmadığı yani kadınların ne kadar özgür oldukları anlatılır: 

Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler... (Nur Suresi, 31)

Ayette kadınların “süslerinin”; kocalarının dışında kadına ihtiyacı olmayan yani arzusuz veya iktidarsız hizmetçiler ile kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklar tarafından görülmesinin sakıncası olmadığı bildirilmiştir. Bu bilgi, ayette geçen "süsler" ifadesiyle cinsel organ ve göğüslerden bahsedildiğini göstermektedir. Dolayısıyla, Nur Suresi’nin 31. Ayeti kadınların ne kadar geniş bir özgürlüğe sahip olduğunu anlatmaktadır.

Başörtüsünün farz olduğu iddiası ile kullanılan hadislerde ise ibret verici mantık bozuklukları ve çelişkiler vardır. Şimdi hadisleri okuyalım.

 

MEVZU HADİS: Hz. Aişe şöyle demiştir: “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin. Allah: “BAŞÖRTÜLERİNİ YAKALARININ ÜZERİNE VURSUNLAR” ayetini indirince mırtılarını (elbiselerini) yardılar, onunla başlarını örttüler. Yine şöyle demiştir: Bize Ebu Nuaym anlattı, bize İbrahim bin Nafi, Hasen bin Müslim’den, Safiye bint Şeyba’den anlattı, Hz. Aişye şöyle demiştir: Bu “Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar” ayeti inince, ONLAR ETEKLERİNİ ALDILAR, ONLARI KENALARINDAN YIRTTILAR VE ONLARLA BAŞLARINI KAPATTILAR.” (Buhâri 4759; İbni Kesir, Büyük Kuran Tefsiri, Cilt 6. Sf. 570)

 

MEVZU HADİS: Hz. Ayşe (ra)'dan rivayete göre, şöyle demiştir: Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eylesin. Allah Nur Suresi 31. ayetindeki “BAŞÖRTÜLERİNİ GÖĞÜSLERİ ÜZERİNE SALSINLAR” AYETİNİ İNDİRDİĞİNDE ÜZERLERİNİ ÖRTEN DIŞ GİYSİLERİNİ İKİYE PARÇALADILAR, BİR PARÇASINI KENDİLERİNE BAŞÖRTÜSÜ YAPTILAR.” (Ebu Davud, 4102; Cilt 3)

 

MEVZU HADİS: Safiyye binti Şeybe dedi ki: Biz Hz. Aişe’nin yanında idik, Kureyş kadınlarından ve faziletlerinden bahsettiler. Hz. Aişe şöyle dedi: .. “BAŞÖRTÜLERİNİ YAKALARININ ÜZERİNE VURSUNLAR AYETİ İNİNCE”, erkekleri dönüp onlara Allah’ın onlar hakkında indirdiği şeyleri okudurlar. Erkek karısına, kızına, kız kardeşine ve bütün akrabalarına okuyordu. ONLARDAN HER BİR KADIN DA ÇİZGİLİ MIRTISI (ELBİSESİ) İLE BAŞINI ÖRTÜYORDU. Böylece Allah’ın indirdiği kitabı tasdik ediyordu. Sabahleyin Resulullah (sav)’in arkasında SANKİ BAŞLARININ ÜZERİNDE KARGALAR VARMIŞ GİBİ DURDULAR.”  (İbn-i Kesir, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, cilt:6, sf. 571 )
 

 

Konuyla ilgili hadislerde ayetin şu şekilde indirildiği bildiriliyor: “Mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar” âyetini indirince...” Bu durumda, bu uydurma hadislere göre, kadınların başında başörtüsü var ve başörtüsü başlarından aşağı sarkmış durumda. Ancak kadınların göğüsleri açık. 

Uydurma hadiste, kadınların, başlarında örtü varken  göğüslerinin üstüne de başlarından arta kalan o büyükçe olan örtüyü örtükleri söyleniyor. Böylece göğüslerini bu örtü ile kapamış olmaları gerekiyor. Ancak buna rağmen tüm hadislerdeki bilgiye göre ilginç bir şekilde kadınların başlarındaki uzun örtü ile göğüsler kapanmıyor. Peki ne oluyor?

Uydurma hadislerde, ayet inince kadınların eteklerinden veya elbiselerinden bir parça kestikleri ve zaten örtülü olan başlarına bir örtü daha ekledikleri söyleniyor.  

Uydurma hadislerde geçen ONLAR ETEKLERİNDEN BİR PARÇA KESTİLER ONUNLA BAŞLARINI ÖRTTÜLER......” ifadesi ile  kadınların, başlarında olan örtülerle göğüslerini kapamadıkları, eteklerinden, elbiselerinden parçalar kesip bunlarla bir kere daha başlarını kapadıkları iddia ediliyor. Ve bu şekilde Allah’ın emri olduğunu söyledikleri “başınızdan sarkan örtüyle göğüslerinizi örtün” hükmüne de uymamış oluyorlar.

Yani başörtüsü konusundaki uydurma hadisler kadınların, örtülü başlarını bir kere daha örttüklerini söylüyor. Ancak bu izahlara göre göğüsleri hala açıkta.  Yani bu hadislerle hem Allah’ın ayetine, olmayan bir hükmü ekliyorlar. Hem de ekledikleri bu hükmü de yerine getirmiyorlar. 

Görüldüğü gibi bu bozuk mantık, Allah’ın hurafe uyduranların tuzağını ayaklarına doladığının ispatıdır. 

 

Allah İslam’ın kolaylık dini olduğunu bildirmiştir:  

O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi)... (Hac Suresi, 78)

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez... (Bakara Suresi, 185)

Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. (A'la Suresi, 8)  

Peygamberimiz (sav) de “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” buyurmuştur.

 

İslam’a Allah’ın indirmediği hükümler ekleyerek İslam’ı zorlaştıranlar, “... (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar.” (Hadid Suresi, 27) ayetiyle bildirildiği gibi yaşanması mümkün olmayan Kuran dışı bir din anlayışı ortaya koymaktadır.    

Kuran’da başörtüsü farz olmadığı halde farzmış gibi gösterenler de bu nedenle milyonlarca kadının İslam’dan uzaklaşmasına sebep olmuştur. 

 

 

 

2017-08-31 16:59:15

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.