Vay garibanlar vay!

 Darwinistler çaresizlikten perişan durumdalar. Tam gelişmiş soyu tükenmiş bir lemuru ara fosil olarak göstermeye kalktılar.
 
 
Dünyada yaşamış türlerin %90’ının soyu tükenmiştir. Lemurun ise 99 türü vardır. Ve bu 99 türün 16’sının soyu tükenmiştir. Yeni bulunan fosillerle de soyu tükenmiş lemur türlerinin sayısı artmaktadır. Pek çok tür ise tükenip kaybolmuştur.
Bulunan fosil Ida da soyu tükenip kaybolan lemur türlerinden biridir. Bu fosil, diğer bulunan soyu tükenmiş türler gibi hiçbir ara form özelliği göstermemektedir, mükemmel bir canlıdır. Bu da yaratılışa delildir.
 

 

 • Darwinistler çaresizlikten perişan durumdalar. Tam gelişmiş soyu tükenmiş bir lemuru ara fosil olarak göstermeye kalktılar.
 •  

 • Dünyada yaşamış türlerin % 90`ının soyu tükenmiştir. Lemurun ise 99 türü vardır. Ve bu 99 türün 16`sının soyu tükenmiştir. Yeni bulunan fosillerle de soyu tükenmiş lemur türlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
 •  

 • Bulunan İda isimli fosil de soyu tükenip kaybolan lemur türlerinden biridir. Bu fosil, diğer bulunan soyu tükenmiş türler gibi hiçbir ara form özelliği göstermemektedir. Hiçbir bilim adamı bunu ara fosil olarak kabul etmez. Bu tam, kusursuz, mükemmel bir canlıdır. Bu da Yaratılış gerçeğinin büyük bir delilidir.
 •  

 • Evrimi ispat eden tek bir ara fosil yoktur. Buna karşı 100 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil vardır.
 •  

 • Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi imkansızdır. İda isimli fosilin de ara geçiş formu olmadığını tüm Darwinistler biliyorlar. Ancak halk bilmediği için halkı kandırmaya çalışıyorlar.
 •  


  Yeryüzünün tüm katmanları taranmış, tek bir ara geçiş formuna rastlanmamıştır 

  Adnan Oktar'ın 20 Kasım 2009 tarihli Dem Tv ve Tempo Tv röportajından

   

   

   

 • Ara fosil (Kayıp Halka) iddiasının geçersizliğini anlamak için HarunYahya.org sitesinin anasayfasına bakınız.

  O Al­lah ki, ya­ra­tan­dır, (en gü­zel bir bi­çim­de) ku­sur­suz­ca var eden­dir, 'şe­kil ve su­ret' ve­ren­dir. En gü­zel isim­ler O'nun­dur. Gök­ler­de ve yer­de olan­la­rın tü­mü O'nu tes­bih et­mek­te­dir. O, Aziz, Ha­kim­dir.(Haşr Su­re­si, 24)

  Fo­sil­le­ri kul­la­na­rak spe­kü­las­yon­lar ve sah­te de­lil­ler üret­mek ev­rim­ci­le­rin kla­sik yön­tem­le­rin­den­dir. Dar­wi­nist­ler yıl­lar­dan be­ri çok sa­yı­da fark­lı can­lı­yı sah­te ev­ri­min de­li­liy­miş gi­bi hal­kı­mı­za sun­muş­lar­dır. Ya­yın­lan­dık­tan bir sü­re son­ra ha­sı­ral­tı edi­len ve bir da­ha sö­zü edil­me­yen bu sah­te de­lil­le­rin ye­ri­ne sü­rek­li ola­rak ye­ni­le­ri ko­nul­muş ve bu reza­let sü­rüp git­miş­tir.

  Ba­sın­da, ``Ata­mız Tar­la Fa­re­si``, ``Ata­mız Mik­rop``, ``Ata­mız So­lu­can`` tar­zın­da ha­ber­ler çok faz­la çık­mak­ta, her se­fe­rin­de baş­ka bir uy­dur­ma ha­ber­le ka­muo­yu al­da­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Şey­tan, Darwinist hu­ra­fe­le­ri kul­la­na­rak gü­ya Mil­le­ti­miz­le alay et­mek­te­dir.

  Ev­rim­ci­ler, so­yu tü­ken­miş may­mun­la­ra ait fo­sil­le­ri bu­lup her de­fa­sın­da ``in­sa­nın ye­ni keş­fe­di­len ata­sı`` ben­ze­ri slo­gan­lar­la ta­nıt­ma­ya yel­te­le­nir­ler. De­lil di­ye öne sür­dük­le­ri fo­si­ler cid­di in­ce­le­me­le­re ta­bi tu­tul­duk­la­rın­da, bun­la­rın ev­rim­le hiç­bir il­gi­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı he­men an­la­şıl­mak­ta­dır. Bun­la­rın hiç­bi­ri ara fo­sil de­ğil­dir. Ni­te­kim ``ka­yıp hal­ka`` ilan edil­miş olan Zin­jant­hro­pus 1970`de, Ja­va Ada­mı 1939`da, Pe­kin Ada­mı 1939`da, Ra­ma­pit­he­cus 1981`de, Ta­ung Ço­cu­ğu 1954`de, Ne­an­der­tal Ada­mı 1978`de, Pilt­down ada­mı 1953`de, Lucy 1999`da li­te­ra­tür­den çı­ka­rıl­mış­tır. De­fa­lar­ca tek­rar­la­nan bu du­ru­ma rağ­men ev­rim­ci­ler piş­kin­li­ği el­den bı­rak­ma­mak­ta­dır.

  Dar­wi­nist­le­rin, id­di­ala­rı­nı des­tek­le­mek için bul­ma­la­rı ge­re­ken "ara fo­sil­ler­dir". Ya­ni bu­lu­na­cak fo­sil­ler ek­sik, ya­rım, iş­le­vi­ni tam gö­re­me­yen or­gan­la­ra sa­hip olan can­lı­la­ra ait ol­ma­lı­dır. Oy­sa -son bu­lu­nan fo­sil­ler de da­hil ol­mak üze­re- tüm fo­sil­ler, ek­sik­siz ve ku­sur­suz can­lı­la­ra ait­tir. Bu­gü­ne ka­dar bu­lun­muş olan 100 MİL­YO­NA YA­KIN FO­Sİ­LİN TA­MA­MI YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ GÖS­TER­MEK­TE, iç­le­rin­de Dar­wi­nist­le­rin ha­yal­le­ri­ni bes­le­ye­cek bir ta­ne bi­le fo­sil bu­lun­ma­mak­ta­dır.

  Ev­rim­ci­le­rin san­sas­yo­nel şe­kil­de gün­de­me ge­tir­dik­le­ri her ye­ni söz­de de­lil, kı­sa za­man için­de ge­çer­siz­li­ği an­la­şı­la­rak ört­bas edil­mek­te­dir. An­cak ev­rim­ci­ler, fo­ya­la­rı mey­da­na çı­kar çık­maz bu se­fer baş­ka bir fo­si­li de­lil gi­bi sun­mak­ta, bu so­nu gel­mez bir dön­gü ola­rak sü­rüp git­mek­te­dir.

  Ev­rim­ci­le­re tav­si­ye­miz ar­tık ina­dı bı­rak­ma­la­rı, zor­la­ma izah­la­rı, bi­lim dı­şı se­nar­yo­la­rı, sah­te de­lil­ler imal et­me­yi terk et­me­le­ri ve ev­rim te­ori­si­nin çök­tü­ğü­nü ka­bul et­me­le­ri­dir.

   
 • Ka­yıp Hal­ka Kav­ra­mı Bi­lim Dı­şı­dır

  Ba­sın­da sık sık yer alan "ka­yıp hal­ka" kav­ra­mı, ev­rim­ci id­di­ala­ra gö­re tür­ler ara­sın­da ya­şa­mış ol­ma­sı ge­re­ken ha­ya­li can­lı­la­rı ifa­de et­mek­te­dir. As­lın­da can­lı­lar ale­min­de hiç­bir kar­şı­lı­ğı ol­ma­yan ta­ma­men ha­ya­li ve teo­rik olan bu kav­ram Dar­win'in te­ori­si­nin çö­kü­şü­nün an­la­şıl­ma­sı açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li­dir. Çün­kü ar­tık cid­di pa­le­on­to­log­lar can­lı grup­la­rı ara­sın­da­ki fo­sil boş­luk­la­rı­nın dol­du­ru­la­ma­ya­ca­ğın­dan, her­han­gi bir can­lı gru­bu­nun söz­de ev­ri­mi­nin bu­lu­nan tek bir fo­sil­le (hal­kay­la) dol­du­ru­la­ma­ya­ca­ğın­dan emin ha­le gel­miş, ka­yıp hal­ka kav­ra­mı­nın bi­li­min sı­nır­la­rı dı­şın­da kal­dı­ğı­nı iti­raf eder ol­muş­lar­dır. Dün­ya­nın en pres­tij­li bi­lim der­gi­le­rin­den Na­tu­re'ın edi­tö­rü ve ay­nı za­man­da bir pa­le­on­to­log olan Henry Ge­e, 1999 ba­sı­mı In Se­arch of De­ep Ti­me isim­li ki­ta­bın­da şun­la­rı yaz­mış­tır:

  "Ga­ze­te­ci­ler ve man­şet ya­zar­la­rı­nın, ata­la­rı bul­ma ara­yış­la­rı ve ka­yıp bağ­la­rın keş­fiy­le il­gi­li ola­rak dört bir yan­da sür­dür­dü­ğü ge­ve­ze­lik­le kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız­da şu­nu öğ­ren­mek şa­şır­tı­cı ge­le­bi­lir: Bir­çok pro­fes­yo­nel pa­le­on­to­log, can­lı­lı­ğın ta­ri­hi­ni se­nar­yo ve hi­ka­ye­le­re da­ya­na­rak in­ce­le­me­mek­te­dir­ler ve ev­rim­sel ta­ri­hin hi­ka­ye an­la­tım şek­li­ni, bi­lim­dı­şı ol­ma­sı yü­zün­den otuz se­ne­den faz­la bir sü­re ön­ce terk et­miş­ler­dir." (In Se­arch of De­ep Ti­me (Derin Zamanın Arayışında)" , Henry Ge­e, The Fre­e Press, A Di­vi­si­on fo Si­mon & Schus­ter, Inc., 1999, s.5)

  ABD'nin en ön­de ge­len pa­le­on­to­log­la­rı ara­sın­da yer alan Har­vard Üni­ver­si­te­si'nden Ni­les El­dred­ge ve Ame­ri­kan Do­ğa Ta­ri­hi Mü­ze­si'nden Ian Tat­ter­sall'un şu söz­le­ri, ba­sın­da­ki ka­yıp hal­ka ma­sal­la­rı­nın ne den­li ger­çek­çi­lik­ten uzak ol­du­ğu­nu göz­ler önü­ne ser­mek­te­dir:

  "Can­lı­la­rın ev­rim­sel ta­rih­le­ri­nin bir ke­şif me­se­le­si ol­du­ğu dü­şün­ce­si, bir ef­sa­ne­dir. Eğer öy­le ol­say­dı, ne ka­dar çok ho­mi­nid fo­si­li bu­lur­sak, in­sa­nın ev­ri­mi hi­ka­ye­si­nin de o ka­dar açık ha­le gel­me­si ge­re­kir­di. Oy­sa eğer bir şey ol­duy­sa, bu­nun tam ter­si ol­muş­tur." (Ni­les El­dred­ge, Ian Tat­ter­sall, The Myths of Hu­man Evo­lu­ti­on (İn­san Ev­ri­mi Mit­le­ri), s.126-127)

  Fo­sil Ka­yıt­la­rı Tümüyle Ev­ri­mi Ya­lan­la­mak­ta­dır, Al­da­tı­cı, Zor­la­ma Yo­rum­lar Bu­nu De­ğiş­ti­re­mez

  Açık­tır ki, ev­rim te­ori­si ve fo­sil­ler ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak ob­jek­tif bir de­ğer­len­dir­me, bir­kaç fo­si­li de­ğil, ele ge­çi­ri­len tüm fo­sil­le­rin or­ta­ya koy­du­ğu tab­lo­yu dik­ka­te al­ma­yı ge­rek­tir­mek­te­dir. Pa­le­on­to­lo­ji­nin yüz­yı­lı aş­kın sür­dür­dü­ğü ça­lış­ma­la­rın ge­nel so­nu­cu­na ve bu so­nuç­lar­dan yo­la çı­ka­rak uz­man pa­le­on­to­log­la­rın Dar­wi­nizm hak­kın­da yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­ye bak­mak ge­re­kir. Bu ya­pıl­dı­ğın­da, can­lı­la­rın fo­sil ka­yıt­la­rın­da ka­de­me­li bir ge­li­şim gös­ter­me­dik­le­ri­ni, bu­nun ye­ri­ne ani ve ku­sur­suz be­den ya­pı­la­rıy­la or­ta­ya çı­ka­rak mil­yon­lar­ca yıl­lık var­lık­la­rı bo­yun­ca hiç­bir ev­rim­sel de­ği­şim gös­ter­me­dik­le­ri gö­rül­mek­te­dir. Ta­nın­mış İn­gi­liz Dar­wi­nist pa­le­on­to­log De­rek W. Ager, Dar­wi­nizm aley­hin­de­ki bu ger­çe­ği şu söz­ler­le iti­raf et­mek­te­dir:

  "So­ru­nu­muz şu­dur: Fo­sil ka­yıt­la­rı­nı de­tay­lı ola­rak in­ce­le­di­ği­miz­de, tür­ler ya da sı­nıf­lar se­vi­ye­sin­de ol­sun, sü­rek­li ola­rak ay­nı ger­çek­le kar­şı­la­rız; ka­de­me­li ev­rim­le ge­li­şen de­ğil, ani­den yer­yü­zün­de olu­şan grup­lar gö­rü­rüz." (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record (Fosil Kaydının Doğası)", Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 33)

  Dar­wi­nist pa­le­on­to­log Mark Czar­nec­ki de ay­nı ger­çe­ği açık­lık­la or­ta­ya koy­muş bir baş­ka isim­dir:

  Te­ori­yi (ev­ri­mi) is­pat­la­ma­nın önün­de­ki bü­yük bir en­gel, her za­man için fo­sil ka­yıt­la­rı ol­muş­tur... Bu ka­yıt­lar hiç­bir za­man için Dar­win'in var­say­dı­ğı ara form­la­rın iz­le­ri­ni or­ta­ya koy­ma­mış­tır. Tür­ler ani­den olu­şur­lar ve yi­ne ani­den yok olur­lar. Ve bu bek­len­me­dik du­rum, tür­le­rin Allah ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­nı sa­vu­nan ar­gü­ma­na des­tek sağ­la­mış­tır." (Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", MacLean's, 19 Ocak 1981, s.56)

  Fo­sil ka­yıt­la­rı­nın Dar­wi­nist pae­lon­to­log­lar­ca ifa­de edi­len ve ev­ri­mi red­det­ti­ği­ni iti­raf eden bu ge­nel de­ğer­len­dir­me­si, açık­tır ki ba­sı­nın tek bir le­mur fo­si­li üze­rin­den gi­riş­ti­ği ça­re­siz pro­pa­gan­da oyun­la­rıy­la de­ğiş­me­ye­cek­tir.

  Ev­rim­ci­ler, So­yu Tü­ken­miş Tür­le­ri Kul­la­na­rak Hal­kı Al­dat­ma­ya Ça­lış­mak­ta­dır­lar

  Gü­nü­müz­de ya­şa­yan bü­tün can­lı tür­le­rin sa­yı­sı, do­ğa ta­ri­hi bo­yun­ca ya­şa­mış tür sa­yı­sı­nın sa­de­ce %10'udur. %90'ı or­ta­dan kalk­mış olan can­lı tür­le­ri, hem çok ge­niş bir çe­şit­li­lik ser­gi­le­mek­te, hem de bi­zim et­ra­fı­mız­da­ki can­lı­la­ra gö­re şa­şır­tı­cı fark­lı­lık­lar or­ta­ya ko­ya­bil­me­le­riy­le ev­rim­ci pro­pa­gan­da­nın mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.

  Le­mur­lar da bu­na bir ör­nek­tir. 99 ay­rı le­mur tü­rü­nün 16`sı­nın so­yu tü­ken­miş­tir. Bu­lu­nan ye­ni fo­sil­ler­le bu sa­yı sü­rek­li ola­rak art­mak­ta­dır. Fa­kat so­yu tü­ken­miş fo­sil­ler bu­lun­sa da, or­ta­ya hep şu ger­çek çık­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su le­mur tür­le­ri­nin ta­ma­mı, mü­kem­mel, tam, ge­liş­miş can­lı tür­le­ri­ni tem­sil eder­ler. Bun­la­rın hiç­bi­rin­de tek bir ta­ne bi­le ara form özel­li­ği bu­lun­ma­mak­ta­dır. ``İda``, bu­nun önem­li bir ör­ne­ği­dir. İç or­gan­la­rı­na ka­dar mü­kem­mel şe­kil­de ko­run­muş olan fo­sil, mü­kem­mel bir le­mur tü­rü­ne ait­tir. Can­lı­da, ya­rı ge­liş­miş, iş­lev­den yok­sun, ga­rip gö­rü­nüm­lü ve­ya ek­sik bir or­gan ve ya­pı bu­lun­ma­mak­ta­dır. 47 mil­yon yıl ön­ce ya­şa­mış ve so­yu tü­ken­miş olan bu le­mur tü­rü, mü­kem­mel ve ek­sik­siz­dir. Bu özel­li­ği ile İda, Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat et­mek­te­dir.

  So­nuç

  Yu­ka­rı­da say­dı­ğı­mız ger­çek­ler kar­şı­sın­da bu ha­ya­li spe­kü­las­yon­la­rın hiç­bir bi­lim­sel da­ya­na­ğı­nın ol­ma­dı­ğı, söz­ko­nu­su ya­yın­la­rın ka­mu­oyu­nu yan­lış bil­gi­len­dir­me­ye yö­ne­lik ol­du­ğu or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Bu ba­sın ku­ru­luş­la­rı­na bu bi­lim dı­şı pro­pa­gan­da­nın ar­tık Tür­ki­ye'de ve dün­ya­da rağbet görmediğini ha­tır­la­tı­yor, hal­kı­mı­zın Ha­run Yah­ya'nın eser­le­riy­le ev­rim ya­la­nı­na kar­şı ar­tık bi­linç­len­miş ol­du­ğu­nu gör­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yor, Dar­wi­nizm pro­pa­gan­da­sı­na ar­tık bir son ver­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lu­nu­yo­ruz.

  Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı, Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği`nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir

  Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yak­la­şık 300`dür. Bu ki­tap­lar 48.000 say­fa ve 35.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bun­la­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Teori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.

  Ad­nan Ok­tar'ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, ha­run­yah­ya.org, harun­yah­ya.net, ha­run­yah­ya.com, ha­run­yah­ya.tv ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz. 
 •  

     Sayın Aydın Doğan

        Oysa insanlarımız, evrim yalanını deşifre eden, elleriyle dokunabildikleri, bizzat inceledikleri sarih delillerle, yani 100 milyon fosil ile muhatap olmuşlardır. Bu nedenle Yaratılış gerçeğini ispat eden 100 milyon delil karşısında, "tüylü dinozor bulundu", "balıklar karaya çıktı" gibi insanların ezbere bildikleri sahte haberleri tekrar tekrar ortaya sürmek, bir fayda getirmemektedir ve getirmeyecektir.

   
  Türk halkı, "atalarımız şempanzeydi", "atalarımız kanguruydu", "atalarımız mikroptu" safsatalarına artık gülüp geçiyor. Onları bu yalanlarla aldatmaya çalışmak yakışık almamaktadır.
   

  Darwinistler saniyede 500 kere kanat çırpan, mükemmel özelliklere sahip bir sineğin nasıl varolduğunu açıklayamazken insanları, sinek avlamaya çalışan dinozorların kanatlanıp uçtuğu masalı ile kandırmaya çalışmaktadırlar.

   
   

  Daha önce size önemli bir bilgi vermiştik. Türk halkının %90’ının evrim teorisine inanmadığını belirtmiştik. Türkiye’de istediğiniz kişiye sorun, gençler arasında bir araştırma yapın, evrim yalanına inanan kimseyi bulamayacağınızı söylemiştik. Bu yüzden Türk halkının artık aldatılamadığını, evrim haberlerine gülüp geçtiklerini belirtmiştik. Ancak buna rağmen, size bağlı yayınlarda yine köhne evrim haberleri, aynı yakışıksız üslup ile yayınlanmaya devam etmektedir.

   

  Bu kütüphanedeki bilgilerin benzeri yüz trilyonlarca bilgi insan bedeninde mikro kodlanmış olarak mevcuttur.

  Tek bir kromozomda 1 milyon sayfalık bilgi vardır. Bir insan hücresinde ise 46 kromozom bulunur. 100 trilyon hücreden oluşan insan bedeninde yüz trilyonlarca bilgi mikrokod sistemi ile kodlanmıştır. Bu olağanüstü yapının tesadüflerle açıklanması elbette imkansızdır.

   
  ÇÜNKÜ EVRİM YIKILMIŞTIR.
   
  Ara fosil olmadığı gerçeğini Darwin bİle İtİraf etmİştİr. Darwin, Türlerin Kökeni kitabında, oldukça öngörülü bir şekilde, tek bir tane bile ara fosil olmadığını ve bu gerçeğin teorisine karşı sunulabilecek en büyük itiraz olduğunu açıkça ifade etmiştir:
   
  Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
  NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ?
  Neden bütün doğa BİR KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE,
  tam olarak TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE?
   

  İnsan Genom Projesi direktörü Francis Collins, bir ateistken, DNA'daki muhteşem bilgi karşısında Allah'a iman ettiğini açıklamıştır.

  SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMU OLMALI, FAKAT NİÇİN YERYÜZÜNÜN SAYILAMAYACAK KADAR ÇOK KATMANINDA GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ...
   
  NİÇİN HER JEOLOJİK YAPI VE HER TABAKA BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL?
   
  Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya ÇIKARMAMAKTADIR ve belki de
  BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)
   
  Gerçekten de, yeryüzü katmanlarında şimdiye dek 100 milyondan fazla fosil bulunmuştur. Fakat bunların TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR.
   
  Bulunan 100 milyon fosil, tıpkı Darwin’in tespit ettiği gibi DOĞANIN BİR KARMAŞA İÇİNDE OLMADIĞINI, TAM, MÜKEMMEL ve KUSURSUZ CANLILARDAN OLUŞTUĞUNU ortaya çıkarmıştır.
   
  Yeryüzünde soyu tükenmiş olan fakat birbirine benzeyen çok fazla hayvan vardır. Ama bu onların ara fosİl olduğunu göstermez. Bu canlıların tamamı, hiçbir eksik veya kusurlu yapıya sahİp olmaksIzIn, mükemmel hallerİ İle yoktan var olmuşlardIr.
   


  "Kuşlar aslında sürüngen mi?", "Atamız mikrop mu?", "Atamız tarla faresi mi?", "Atamız solucan mı?" gibi başlıklarla verilen haberler uydurma izahlardır. Hiçbirinin gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur.
   
   
  Darwin de bunu bilmektedir. Ve bu gerçekler, tam da Darwin’in beklediği şekilde teorisi için en büyük itiraz olarak ortaya çıkmıştır yani DARWİNİZMİ YERLE BİR ETMİŞTİR.
   
  Bütün bunların üstüne, yeni bilimler HÜCRENİN, KROMOZOMLARIN, PROTEİNLERİN OLAĞANÜSTÜ KOMPLEKSLİKTE olduğunu göstermiştir.
   
  DNA’nın içinde BİR MİLYON ANSİKLOPEDİ SAYFASINI DOLDURACAK miktarda bilgi olduğu ve böyle muhteşem bir yapının TESADÜFEN MEYDANA GELMESİNİN İMKANSIZ olduğu keşfedilmiştir.
   
  Her şeyin en temel yapıtaşı olan atomların KUSURSUZ BİR DÜZENE VE MUHTEŞEM BİR KOMPLEKSLİĞE sahip olduğu anlaşılmıştır.
   
  Bütün bu gerçekler karşısında evrim teorisi kesin ve büyük bir çöküş yaşamıştır. Bu nedenle dinozorun tüylenip kuşa dönüştüğü haberlerini insanlar artık bir masal gibi dinlemektedirler.
   
  Tarihte her zaman kuşlar kuş, dinozorlar da dinozor olarak var olmuşlardır. Dilerseniz bunun kanıtını gösteren 125 milyon yıllık LIAONINGORNIS fosilini ve 120 milyon yıllık CONFUCIUSORNIS fosilini kendiniz bizzat inceleyebilirsiniz. Milyonlarca yıl önce mükemmel şekilde uçan, mükemmel yapıya sahip olan bu kuşlar, günümüz kuşlarından farksızdır. Bugün nasıl yoktan yaratılmışlarsa, bundan yüz milyonlarca yıl önce de yoktan, Rabbimiz olan Yüce Allah’ın dilemesi ve emriyle yaratılmış, var edilmişlerdir.
   
   

   
   
   
  Sayın Aydın Doğan,
   
  Bu gerçeği tüm Türk halkı biliyor. Halkımız gerçeklerden habersizmiş gibi davranmak, Yaratılış gerçeğini ispat eden 100 milyon delile rağmen hala onları evrim masallarına inandırmaya çalışmak Türk halkını küçük görmektir, yakışık almamaktadır.
   
   
  İşte bu sebeple, yayın organlarınızda artık lütfen doğru olmayan haberlerin çıkmasına izin vermeyin. Yıkılmış bir teoriyi savunmak uğruna, halkımızın aldatılmaya çalışılmasına müsade etmeyin. Sizi www.hurriyetgazetesinecevap.com, www.netcevap.org, www.evrimaldatmacasi.com, www.yaratilismuzesi.com, www.aragecisacmazi.com, www.amberlerdarwiniyalanliyor.com, www.darwinistpanik.com ve www.darwinizminsonu.com sitelerine davet ediyoruz. Bu sitelere girerseniz bilimsel mantıklı izahları bütün gerçekliği ve açıklığı ile göreceksiniz.
   
  Saygılarımızla
   

  2009-05-20 21:17:59
  
  Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
  Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
  © Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
  © 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
  page_top
  iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
  DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
  CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
  GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
  HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
  DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
  YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
  CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
  "FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
  CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
  ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
  'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
  ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
  ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
  Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
  GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
  BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
  ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
  İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
  İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
  CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
  SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
  İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
  15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
  FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
  CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
  GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
  İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
  ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
  KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
  HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
  ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
  MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
  FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
  FETÖ BAĞLANTISI YALANI
  ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
  MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
  HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
  MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
  BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
  AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
  YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
  DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
  KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
  SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
  HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
  OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
  TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
  İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
  HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
  SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
  MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
  TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
  ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
  AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
  İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
  MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
  SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
  2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
  ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
  MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
  SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
  AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
  İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
  MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
  DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
  BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
  AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
  SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
  MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
  KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
  ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
  ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
  SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
  TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
  AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
  GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
  MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
  DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
  ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
  AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
  "NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
  HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
  KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
  INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
  BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
  DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
  SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
  ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
  SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
  ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
  SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
  NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
  ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
  KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
  CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
  GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
  MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
  SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
  SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
  MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
  SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
  SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
  SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
  SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
  SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
  CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
  FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
  DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
  ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
  İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
  ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
  KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
  MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
  ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
  KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
  "NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
  ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
  SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
  ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
  ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  KAMU VİCDANI YALANI
  DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
  ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
  GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
  TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
  "Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
  AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
  "....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
  GARDIROP YALANI
  SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
  'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
  1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
  HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
  HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
  İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
  "Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
  SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
  SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
  YENİ BİR SAFSATA DAHA
  "Müslümanlar Kardeştir..."
  "Biz silahlı suç örgütü değiliz"
  MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
  "Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
  "Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
  MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
  "Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
  ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
  AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
  "ALIKONMA" SAFSATASI
  KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
  BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
  TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
  AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
  AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
  "Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
  "Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
  "Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
  "Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
  "...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
  "Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
  "Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
  “Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
  "Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
  "Biz bir arkadaş grubuyuz..."
  "...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
  "Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
  "...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
  "...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
  "Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
  "İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
  "Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
  "Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
  "Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
  "Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
  "Biz örgüt değiliz"
  "Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
  "Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
  "İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
  "Neden cömertsin?" diye soruyorlar
  "İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
  "Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
  "Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
  "Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
  "Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
  "Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
  "Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
  Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
  MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
  "Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
  DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
  DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
  "İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
  GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
  Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
  AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
  Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
  Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
  Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
  Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
  Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
  TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
  Bu sitelerin ne zararı var!
  Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
  Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
  İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
  Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
  Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
  Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
  HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
  Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
  FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
  Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
  Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
  Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
  "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
  Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
  Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
  Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
  Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
  Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
  SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
  Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
  En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
  Adnan Oktar kaçmamış!
  BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
  FİŞLEME SAFSATASI
  İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
  MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
  SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
  GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
  ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
  YALANLAR BİTMİYOR
  SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
  TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
  MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
  AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
  YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
  KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
  Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
  TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
  "Bizler Suç Örgütü Değiliz..."